ÖVERL GSEN

13 år men re­dan på väg mot den in­ter­na­tio­nel­la top­pen. Sö­der­malms­bon Moa är bäst i Sve­ri­ge på taekwon­do.

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Text: Mi­chael Toll

En av si­na se­nas­te mat­cher vann Moa med 26-0. Nu ska den 13-åri­ga Sö­der­bon spar­ka sig till EM-guld i taekwon­do i Spa­ni­en.

SAT­SAR PÅ GULD I EM. 13-åri­ga Sö­der­malms­bon är oho­tad et­ta i Sve­ri­ge

V i träf­far Moa Stöck på kamp­sports­klub­ben Cha­go RS på Ås­ö­ga­tan. Här trä­nar hon fle­ra gång­er i vec­kan. Hon vet vad hon vill. På det kom­man­de Eu­ro­pa­mäs­ter­ska­pet i Taekwon­do tän­ker hon stäl­la sig högst upp på pal­len.

– Det är det som jag sik­tar på. Jag vet att det är fullt möj­ligt att ta guld. Många av mot­stån­dar­na i EM har jag mött för­ut och jag vet att jag har en chans, sä­ger Moa Stöck som har stu­de­rat de­ras tek­ni­ker på Youtu­be och vet hur hon ska gö­ra för att be­seg­ra dem.

Taekwon­do är en kamp­sport med en bland­ning av ko­or­di­na­tion, ba­lans, kon­di­tion, styr­ka och smi­dig­het. Till skill­nad mot till ex­em­pel ka­ra­te får man träf­fa med spar­kar och slag. Men det hand­lar in­te om att slå ut mot­stån­da­ren med styr­ka ut­an istäl­let att sam­la ihop så många po­äng som möj­ligt, med pre­ci­sions­spar­kar och slag.

Moa bör­ja­de med spor­ten som femå­ring.

– Jag kän­de att det här var en sport för mig. Ge­ne­rellt sett är det mest kil­lar som hål­ler på med kamp­sport men jag för­stod di­rekt att det här pas­sa­de mig och att jag kun­de bli duk­tig på taek- won­do, sä­ger Moa Stöck.

Duk­tig är näs­tan en un­der­drift. Hon är nu­me­ra oho­tad Sve­ri­ge­et­ta i sin ål­ders­klass. Många av de se­nas­te mat­cher­na har slu­tat ge­nom så kal­lat ”point gap”, vil­ket be­ty­der att po­ängskill­na­den är så stort att do­ma­ren av­bry­ter mat­chen då hon va­rit för över­läg­sen sin mot­stån­da­re. Bland an­nat stod det 26-0 ef­ter förs­ta ron­den för någ­ra mat­cher se­dan.

När hon bör­ja­de vin­na tur­ne­ring­ar i Sve­ri­ge tril­la­de ran­king­po­äng­en in och hon blev ut­ta­gen till lands­la­get. För­ra året fick hon bör­ja täv­la in­ter­na­tio­nellt. Ef­ter att ha fått res­pass di­rekt ur någ­ra tur­ne­ring­ar loss­na­de det re­jält på en stor täv­ling i Ham­burg i vå­ras. Hon knep en brons­plats.

– Det känns som jag verk­li­gen för­tjä­na­de det. Det var en häf­tig upp­le­vel­se. Mas­sor med folk, jät­te­fin are­na, jag vann många mat­cher och till slut fick jag me­dalj, sä­ger Moa Stöck.

In­för EM trä­nar hon tre till fy­ra gång­er i vec­kan, och läg­ger in ex­tra mor­go­noch kvälls­pass. Det blir en hel del tid i käl­lar­lo­ka­len på Ås­ö­ga­tan.

– Jag tyc­ker ba­ra det är kul att trä­na. Jag har mas­sor med kom­pi­sar i klub­ben och har su­per­ro­ligt. För­ut tyck­te jag det var job­bigt att täv­la ef­tersom jag blev så ner­vös, men det har för­svun­nit i och med att jag skaf­fat mig er­fa­ren­het, sä­ger Moa.

I hen­nes sko­la är det många som vet vad hon hål­ler på med och fle­ra kom­pi­sar är sug­na på att ock­så tes­ta på spor­ten. Tip­set för de som vill bör­ja?

– Bli in­te av­skräck­ta av luk­ten när ni kom­mer in i trä­nings­lo­ka­len. Det luk­tar su­pe­räck­ligt men det tän­ker man in­te på ef­ter en stund, skrat­tar hon.

Ge­ne­rellt sett är det mest kil­lar som hål­ler på med kamp­sport men jag för­stod di­rekt att det här pas­sa­de mig och att jag kun­de bli duk­tig på taekwon­do.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

KICKAR. Sö­der­bon Moa Stöck, 13, trä­nar Taekwon­do på kamp­sports­klub­ben Cha­go RS på Ås­ö­ga­tan. Hon har svart bäl­te, är med i lands­la­get, ran­kad et­ta i Sve­ri­ge i sin klass och har i år ta­git två me­dal­jer in­ter­na­tio­nellt. 29 no­vem­ber ska hon re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge i EM i Spa­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.