Bur­ger King öpp­nar nytt på he­ta adres­sen

Södermalmsnytt - - Södermalm - Hampus Jarnlo

Ham­bur­ger­ked­jan Bur­ger King öpp­nar en ny flagg­skepps­re­stau­rang på en av stans he­tas­te adres­ser, kan StockholmDirekt av­slö­ja.

I slu­tet av de­cem­ber öpp­nar Bur­ger King sin åt­ton­de re­stau­rang i Stock­holms in­nerstad. När­ma­re be­stämt i hör­net Väs­ter­lång­ga­tan/ Järn­tor­get i Gam­la Stan.

– Det är en fan­tas­tisk hi­sto­risk bygg­nad som vi ska för­sö­ka hed­ra på bästa sätt. Att det är ett så gam­malt hus med­för vis­sa ut­ma­ning­ar, men ock­så fi­na möj­lig­he­ter. Det kom­mer bli en unik Bur­ger King med en del historiska in­red­nings­de­tal­jer, sä­ger Iwo Za­kowski, vd Bur­ger King Sve­ri­ge.

Han sä­ger att de in­te tve­ka­de när möj­lig­he­ten att byg­ga upp en ny flagg­skepps­re­stau­rang i Stock­holm dök upp i som­ras. För någ­ra vec­kor se­dan skrevs sig­ne­ra­des kon­trak­tet.

– Så­da­na här pro­jekt tar lång tid och vi in­ve­ste­rar myc­ket pengar i det här. Så själv­klart har vi höga för­vänt­ning­ar, sä­ger Iwo Za­kowski.

Peter Eriks­son, eta­b­le- rings­di­rek­tör på Bur­ger King, be­rät­tar att de just nu har bygg­nads­ar­be­ta­re på plats som ri­vit ut den ti­di­ga­re re­stau­rang­ens in­red­ning. Nu ska de byg­ga upp en re­stau­rang som blir cir­ka 350 kvadrat­me­ter stor i två plan.

– Det är en stor ut­ma­ning att ta hand om själ­va hu­set och för­val­ta det på bästa sätt. Vis­sa de­tal­jer är skyd­da­de och de för­sö­ker vi dra fram och dra nyt­ta av. Till ex­em­pel det må­la­de glas­ta­ket och käl­lar­val­ven i te­gel som vi för­sö­ker få fram i sin ur­sprung­li­ga glans, sä­ger han.

FO­TO: ELIN JONS­SON

PLAT­SEN. Här i hör­net Väs­ter­lång­ga­tan/Järn­tor­get ska Bur­ger King öpp­na en ny re­stau­rang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.