Ras­risk: Där­för stäng­des Zin­ken­damms ishall akut

Södermalmsnytt - - Södermalm - Li­sa Halldén li­sa.hall­den@di­rekt­press.se

Zin­kens ishall är i så då­ligt skick att ta­ket ris­ke­rar att ra­sa in.

Nu flyt­tar för­e­ning­ar­na till Kärr­torp i vän­tan på en per­ma­nent lös­ning.I fre­dags stod det klart att he­la Zin­kens­damms ishall gli­der. I värs­ta fall kan väg­gar, tak och he­la kon­struk­tio­nen ra­sa ihop.

– Vi fick be­ske­det strax ef­ter lunch och vi ha­de stängt strax ef­ter 15. Det kom som en chock att det var i så då­ligt skick att den be­höv­de stäng­as, sä­ger Ca­mil­la Hag­man, kom­mu­ni­ka­tions­chef på id­rotts­för­valt­ning­en.

Se­dan följ­de ett feb­rilt ar­be­te för att hit­ta nya ti­der för al­la de för­e­ning­ar som ha­de hall­ti­der på Zin­ken. Se­dan i tis­dags har för­e­ning­ar­na fått plats i Kärr­torps ute­rink. Där var bok­ning­ar­na i förs­ta hand för verk­sam­he­ter rik­ta­de till vux­na och de har nu fått läm­na plats för de verk­sam­he­ter som ha­de hall­ti­der på Zin­ken. Det­ta för att id­rotts­för­valt­ning­en pri­o­ri­te­rar barn och unga.

– En full­bo­kad ishall kan man in­te ba­ra flytta in i en tom ishall. Det blir en do­mi­no­ef­fekt. Vi job­bar feb­rilt för att hit­ta var­je li­ten tid i det­ta sto­ra puss­let, sä­ger Ca­mil­la Hag­man.

Vis­sa av Zin­kens­damms verk­sam­he­ter, som till ex­em­pel Ham­mar­bys hoc­key­lag, fun­ge­rar in­te på Kärr­torps ute­rink.

– Vi är för­stås väl med­vet­na om att den in­te är lik­vär­dig. Vi fort­sät­ter att job­ba på en lös­ning, sä­ger Ca­mil­la Hag­man.

Sta­den kom­mer nu ut­re­da Zin­kens­damms ishall för att se vad som ska gö­ras för att hal­len ska kun­na öpp­na igen.

FO­TO: WIKIPEDIA

SÄKERHETSRISK. Zin­kens­damms ishall ris­ke­rar att ra­sa och har stängts med ome­del­bar ver­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.