Stock­hol­ma­re är bäst i lan­det på att an­vän­da hjälm

Södermalmsnytt - - Stockholm - Per Brandt

Cy­klis­ter i Stock­holm är bäst i lan­det på att an­vän­da hjälm – och an­ta­let ökar.

Det är NTF, Na­tional­för­e­ning­en för tra­fik­sä­ker­he­tens främ­jan­de, som gjort sin år­li­ga cy­kel­hjälmsmät­ning, som be­står av över 100 000 ob­ser­va­tio­ner. En­ligt den vi­sar den på att he­la lan­dets cy­klis­ter an­vän­der hjälm i stör­re ut­sträck­ning än för­ra året, med en upp­gång på 2 pro­cent. Stock­holms cy­klis­ter är de främs­ta hjäl­man­vän­dar­na.

En­ligt un­der­sök­ning­en an­vän­der 73 pro­cent av lä­nets tram­pa­re vil­ket är en ök­ning med 6 pro­cent, när det gäl­ler vux­na, jäm­fört med ti­di­ga­re år.

En­ligt NTF dog 26 cy­klis­ter i tra­fi­ken för­ra året och cir­ka 2240 ska­da­des all­var­ligt och el­ler myc­ket all­var­ligt, och en­ligt or­ga­ni­sa­tio­nen har en ökad cy­kel- hjälm­san­vänd­ning ” störst effekt in­om grup­pen myc­ket all­var­ligt ska­da­de”.

Or­ga­ni­sa­tio­nen är gla­da över att hjäl­man­vän­dan­det ökar och hop­pas det fort­sät­ter, fram­förallt hos vux­na som i Stock­holm.

– Det är där vi ser upp­gång­en. Vi hop­pas att det är för att vi pra­tar mer om hjälm i sam­häl­let. Det finns en ut­ta­lad vil­ja att öka cyk­ling­en i Sve­ri­ge och vår in­gång på NTF är att det mås­te ske på ett sä­kert sätt. Det hand­lar dels om att sä­ker­stäl­la un­der­la­get och tra­fik­mil­jön som man cyklar i och som cy­klist kan man ock­så skyd­da sig och där är hjäl­men otro­ligt vik­tig. Vi hop­pas att det är det som gör att det går fram­åt, sä­ger Ric­kard Co­si­ni, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på NTF.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

ÖKAR. An­de­len cy­klis­ter som an­vän­der cy­kel­hjälm i lä­net ökar, en­ligt NTF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.