Pla­nen över vå­ra vägar: Gröny­tor och bo­stä­der

För att lyc­kas ska­pa bo­stä­der och kon­tor i det allt träng­re Stock­holm är över­däck­ning­ar ett sätt att ska­pa nya ytor att byg­ga bo­stä­der och gröny­tor på. Vi har listat de över­däck­nings­pro­jekt som är, el­ler kan bli, ak­tu­el­la i Stock­holm.

Södermalmsnytt - - Stockholm - Text: Mi­chael Toll

ÖVERDÄCKNING. Fle­ra om­rå­den fö­reslås län­kas sam­man – för att för­enk­la li­vet i sta­den

1) Te­le­fon­plan Vid Te­le­fon­plan pla­ne­ras en överdäckning av tun­nel­ba­nesta­tio­nen. Da­gens tun­nel­ba­nesta­tion byggs om för att sta­tio­nen och spår­om­rå­det ska över­däc­kas och ett nytt torg ska­pas. Fy­ra nya stads­kvar­ter ska byg­gas i om­rå­det, en­ligt för­sla­get. Ett be­slut i kom­mun­full­mäk­ti­ge kan ti­di­gast ske hös­ten 2019. 2) Örns­berg

Vid Örns­bergs tun­nel­ba­nesta­tion på­går ett pro­jekt med att över­däc­ka spå­ren. En överdäckning av tun­nel­ba­ne­per­rong­en skul­le gö­ra att det kan byg­gas runt 230 nya bo­stä­der, lo­ka­ler och en för­sko­la. Bygg­start ti­di­gast nå­gon gång un­der 2019. 3) Stads­gårds­le­den

Ett del­pro­jekt när man byg­ger Nya Slus­sen är att däc­ka in Stads­gårds­le­den. Ovan­på ska en ny park an­läg­gas ovan­på strax ös­ter om Ka­ta­ri­na­his­sen. Be­slu­tat.

4) Cen­tra­len, spår­om­rå­det

Det finns än­nu ing­et skarpt för­slag, men Jern­hu­sen un­der­sö­ker en om­fat­tan­de överdäckning av spår­om­rå­det vid Cen­tra­len, för att kun­na byg­ga bo­stä­der och kon­tor.

De­talj­pla­ne­ar­be­tet ska se över hur plat­sen kan för­tä­tas och hur cen­tral­sta­tio­nen ska ut­veck­las. De­talj­pla­nen för­vän­tas kun­na an­tas ti­di­gast 2022. Sta­dens lång­sik­ti­ga vi­sion är att över­däc­ka spår­om­rå­det he­la vägen upp till Ha­gas­ta­den.

5) Cen­tra­len, vid Wa­ter­front

Tomt­mark vid bred­vid Stock­holm Wa­ter­front ska säl­jas ef­ter års­skif­tet.

Idag är det en död plats med di­ver­se till­farts­ram­per och vägar. Sta­den ser gär­na att tra­fik­plat­sen över­däc­kas och att det kan byg­gas bo­stä­der, ho­tell el­ler bu­ti­ker på plat­sen.

En mar­kan­vis­nings­täv­ling star­tar i bör­jan av 2019.

6) Ha­gas­ta­den

I Ha­gas­ta­den på­går en överdäckning av E4:an/E20 samt Vär­ta­ba­nan vil­ket gör att den nya stads­de­len län­kar sam­man Sol­na och Stock­holm.

Ar­be­tet på­går och he­la stads­de­len be­räk­nas va­ra klar 2025.

7) Ham­mar­by fa­briks­väg

In­om pro­jek­tet Sjöstads­höj­den, som syf­tar till att kopp­la sam­man Ham­mar­by­höj­den och Ham­mar­by sjö­stad med bo­stä­der, är en överdäckning av Ham­mar­by fa­briks­väg möj­lig. En­ligt ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret är det ett av fle­ra al­ter­na­tiv som kan ut­re­das fram­ö­ver.

8) Glo­ben­om­rå­det

Sta­den pla­ne­rar att be­byg­ga Glo­ben­om­rå­det, där Sö­dersta­di­on ti­di­ga­re låg, och Slakt­hus­om­rå­det i och med pro­jek­tet Sö­dersta­den.

I sam­band med det­ta har det även dis­ku­te­rats en even­tu­ell överdäckning av Nynäs­vä­gen vid Glo­ben, nå­got som fort­fa­ran­de kan bli ak­tu­ellt.

9) Sö­der­täl­je­vä­gen

Sta­den ar­be­tar med att de­lar av Sö­der­täl­je­vä­gen mel­lan Lil­je­holms­bron och Årsta­dal kan däc­kas över.

På plat­sen kan det då byg­gas mel­lan 1 500 och 3 000 bo­stä­der. En överdäckning är ett av fle­ra al­ter­na­tiv som ska ut­re­das fram­ö­ver.

10) Lil­je­holms­gal­le­ri­an

En överdäckning av spå­ren vid Lil­je­hol­men pla­ne­ras i och med att fas­tig­hets­fö­re­ta­get Ci­tycon vill ex­pan­de­ra Lil­je­holms­gal­le­ri­an. Spår­om­rå­det ner mot Tre­kan­ten pla­ne­ras då bli över­däc­ka­de och ovan­på kan det byg­gas yt­ter­li­ga­re han­dels­y­ta på 60007000 kvadrat­me­ter. Som ti­di­gast kan ex­plo­a­te­rings­nämn­den fat­ta be­slut i frå­gan 2020.

11) Ty­resö­vä­gen

En överdäckning be­räk­nas bli för kost­sam, där­e­mot finns det pla­ner en el­ler fle­ra eko­duk­ter över Ty­resö­vä­gen mel­lan Söd­ra Skarpnäck och Fla­ten samt Sto­ra Skön­dal. Det här är en frå­ga som ska ut­reds vi­da­re när de­talj­pla­nen drar igång fram­ö­ver.

12) Nac­ka

En de­talj­plan tas nu fram. Må­let är en 300 me­ter lång överdäckning av Värm­dö­le­den, cir­ka 450 bo­stä­der samt en ny buss­ter­mi­nal i an­slut­ning till tun­nel­ba­nan i Nac­kas nya cent­rum.

13) Rin­ke­by­ter­ras­sen

Bo­stä­der har byggts på en överdäckning av E18 och kopp­lar ihop Rin­ke­by och Kis­ta med en pro­me­nad­väg över Jär­va­fäl­tet.

Själ­va över­däck­ning­en är klar och samt­li­ga bo­stä­der, lokal­ga­ta och torg ska va­ra på plats se­nast vin­tern 2020.

14) Sund­by­bergs cent­rum

När järn­vä­gen mel­lan Tom­te­bo­da och Kall­häll blir fyr­spå­rig kom­mer de­len ge­nom Sund­by­bergs cent­rum att läg­gas i tun­nel och däc­kas över. Cir­ka 1 500 lä­gen­he­ter och 100 000 kvadrat­me­ter kon­tor­sy­ta till­kom­mer stads­kär­nan. Be­slut är fat­tat och Tra­fik­ver­ket ska på­bör­jar byg­get av tun­neln ti­di­gast år 2020. Bygg­ti­den be­räk­nas till cir­ka åt­ta år. Nya stads­kär­nan kom­mer att byg­gas i takt med att Sund­by­bergs­tun­neln blir klar.

NYNÄS­VÄ­GEN. Kan över­däc­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.