Le­gen­da­ris­ka press­bil­der blir bok – om än mot­vil­ligt

’’Ogil­lar till­ba­kablic­kar – men det finns otro­li­ga min­nen’’

Södermalmsnytt - - Stockholm - pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

I boken ”Blänk av verk­lig­he­ten” har press­fo­to­gra­fen An­ders Eng­man, nå­got mot­vil­ligt, sam­lat någ­ra av si­na mest upp­se­en­de­väc­kan­de bil­der. Här ryms även histo­ri­en om hur han tving­a­des fly från en ils­ken Se­an Con­ne­ry.

Som 23-åring sän­des han till Bud­a­pest för att skild­ra den un­gers­ka fri­hets­kam­pen. Det blev start­skot­tet för ett lång och in­ten­siv kar­riär som press­fo­to­graf med he­la värl­den som ar­bets­fält.

Nu har An­ders Eng­man sam­lat en del av ma­te­ri­a­let i fo­to­bo­ken ”Blänk av verk­lig­het.”

– Äh, det är hund­ra pro­cent min fru som står bakom boken. Hon har verk­li­gen ar­be­tat i mot­vind, sä­ger fo­to­gra­fen själv från kon­to­ret i Hjort­ha­gen.

Mått­ligt in­tres­se­rad

Frun he­ter Inga-Britt Lil­je­roth och står för bokens form och mot­vin­den be­står i att han själv tyc­ker det är pre­ten­tiöst med fo­to­böc­ker och sä­ger sig va­ra mått­ligt in­tres­se­rad av till­ba­kablic­kar.

Men han med­ger trots allt att ar­be­tet med boken ock­så va­rit gans­ka ro­ligt.

– Jo, där finns helt otro­li­ga min­nen. Jag är 85 år i dag och har va­rit med om den ro­li­gas­te ti­den i jour­na­li­sti­ken över­hu­vud­ta­get. I dag är det så­da­na otro­li­ga krav på er fo­to­gra­fer och jour­na­lis­ter.

– Ni har för­res­ten väl­digt bra bil­d­jour­na­li­stik i era tid­ning­ar. Vi bor i Gam­la stan och får Sö­der­malmsnytt och den är väl­digt bra, sä­ger han vänligt.

Dö­da på ga­tor­na

Boken är ett tids­do­ku­ment över många av då­ti­dens sto­ra världs­ny­he­ter. Å ena si­dan finns id­rotts­e­ve­ne­mang som fot­bolls-VM 1958 och OS i Rom 1960. Å and­ra si­dan präglas and­ra bok­si­dor av våld och fat­tig­dom. Be­sö­ket i Ung­ern är det som dröjt sig kvar star­kast hos An­ders.

– Det låg en mas­sa dö­da män­ni­skor på ga­tor­na. I bör­jan gick man runt dem men se­dan gjor­de man som al­la and­ra och be­trak­ta­de de näs­tan som doc­kor. Det lå­ter fruk­tans­värt men man drog ned ett fil­ter mot verk­lig­he­ten och be­trak­ta­de de in­te läng­re som med­män­ni­skor. Se­dan kom­mer re­ak­tio­nen ef­teråt, för­kla­rar han.

Fo­to­gra­fe­rar du fort­fa­ran­de?

– Nej, det gör jag in­te. När jag fyll­de 80 la­de jag av. Men jag hål­ler fö­re­drag emel­lanåt och vi är ett gäng gam­la fo­to­gra­fer som träf­fas ibland och då ham­nar vi verk­li­gen i nostal­gi­träs­ket. Fi­nal mel­lan Sve­ri­ge och Bra­si­li­en i fot­bolls-VM 1958 på Råsun­da­sta­di­on. ”Den bil­den tän­ker jag of­ta på, att det ser ut som ba­lett.” Bil­den har sålts på Bu­kowskis, då med den pas­san­de ti­teln ”Fot­bolls­ba­lett”. Bar­bro Al­ving, sig­na­tu­ren Bang, jour­na­list på Da­gens Ny­he­ter och Vec­ko-jour­na­len, in­ter­vju­ar Hus­se­in I, kung av Jor­da­ni­en. ”Jag ha­de tur som ti­digt bör­ja­de ar­be­ta med Bang som är en av de bästa jour­na­lis­ter­na vi haft.”

Jag är 85 år och har va­rit med om den ro­li­gas­te ti­den i jour­na­li­sti­ken. I dag är det så­da­na otro­li­ga krav på er jour­na­lis­ter.

FO­TO: INGA-BRITT LIL­JE­ROTH FO­TO: AN­DERS ENG­MAN/BONNIERARKIVET/TT

SVALBARD. Här är An­ders Eng­man för en gångs skull fram­för ka­me­ran istäl­let för bakom. ... Histo­ri­en slu­tar med att An­ders spring­er in på ett kafé och göm­mer sig un­der ett bord me­dan en fly för­ban­nad Con­ne­ry ja­gar den ef­ter­hängs­na fo­to­gra­fen. ”Li­te obe­hag­ligt var det, men jag vill tro gott om män­ni­skor.”

Pa­trik Wirén FOT­BOLLS­BA­LETT. 1969.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.