Tip­tapp får stöd i sitt över­kla­gan­de

Södermalmsnytt - - Stockholm - Pa­trik Wirén

Tip­tapp över­kla­gar sta­dens för­bud mot den om­ta­la­de åter­vin­nings­ap­pen. Vid sin si­da har de Cent­rum för rätt­vi­sa som tror att det finns goda möj­lig­he­ter att få be­slu­tet upp­hävt.

Tip­tapp har gjort stor suc­cé i Stock­holm och har över 150 000 an­vän­da­re. Kon­cep­tets grun­didé är att en pri­vat­per­son läg­ger upp en annons för att bli av med gam­la sa­ker el­ler skräp me­dan en an­nan får be­talt för att häm­ta det.

Men ef­ter ett be­slut i mil- jö- och häl­so­skydds­nämn­den den 25 sep­tem­ber för­bjöds Tip­tapp från att för­med­la trans­port av hus­hålls­av­fall till nå­gon an­nan än de ent­re­pre­nö­rer som an­li­tats av sta­den. I prak­ti­ken in­ne­bär det ett to­tal­stopp för verk­sam­he­ten.

Fö­re­ta­get har nu över­kla­gat be­slu­tet.

’’För­bu­det onö­digt hårt’’

Vid sin si­da har de Cent­rum för rätt­vi­sa, en ide­ell och obe­ro­en­de ak­tör med ju­ris­ter som ar­be­tar för att vär­na en­skil­das fri- och rät­tig­he­ter. Fred­rik Bergman är chef för or­ga­ni­sa­tio­nen och om­bud för Tip­tapp. Han me­nar att det är prin­ci­piellt vik­tigt att fal­let prö­vas i hög­re in­stans.

– Vi an­ser att det är tyd­ligt att la­gen in­te krä­ver ett total­för­bud av verk­sam­he­ten och att be­slu­tet är onö­digt hårt. Vi tror ock­så att det finns goda möj­lig­he­ter att få det upp­hävt, sä­ger han.

Un­der ti­den som rätts­pro­ces­sen på­går kan an­vän­dar­na fort­sät­ta an­vän­da ap­pen som van­ligt.

– Vår för­hopp­ning är att be­slu­tet med Cent­rum för rätt­vi­sas hjälp upp­hävs och där­för ald­rig kom­mer att be­hö­va verk­stäl­las, så att män­ni­skor kan fort­sät­ta hjäl­pa varand­ra att ”tip­tap­pa” sitt av­fall, skri­ver Tim Bjel­k­stam, en av Tip­tapps grun­da­re, i ett press­med­de­lan­de un­der ons­da­gen.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

TIP­TAPP. En­ligt Stock­holms stad är det in­te tillå­tet att kö­ra and­ras skräp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.