För­sko­la på in­ner­gård stör gran­nar

Södermalmsnytt - - Sidan 1 -

Vi för­hål­ler oss all­tid till reg­ler­na i hy­res­av­ta­len. Vid ti­di­ga­re kla­go­mål tog vi ex­em­pel­vis bort bar­nens skram­li­ga cyklar.

Gran­nar blir stör­da av för­sko­le­bar­nens gråt och skrik när de vis­tas på den ge­men­sam­ma in­ner­går­den. Trots att för­sko­lan på Södermalm re­dan gjort an­pass­ning­ar ger sig in­te bo­en­de i hu­set. Trots ti­di­ga­re an­pass­ning­ar får för­sko­lan Vil­le­kul­la på Maria Präst­gårds­ga­ta nya kri­tik från gran­nar i hu­set. Ef­ter ti­di­ga­re på­tryck­ning­ar från de bo­en­de upp­da­te­ra­des hy­res­kon­trak­tet för en tid se­dan. Då för­bjöds cy­kelåk­ning och boll­spel på den ge­men­sam­ma in­ner­går­den. Nu är det för­sko­le­bar­nens gråt och skrik gran­nar stör sig på.

Bo­en­de har hört av sig till Hy­res­gäst­för­e­ning­en, vil­ket re­sul­te­rat i att fas­tig­hets­för­val­ta­ren läm­nat in ett nytt kla­go­mål till Sö­der­malms stads­dels­för­valt­ning. Se över ut­om­husru­ti­ner ”De blir stör­da av hög ljud­ni­vå i form av skrik och gråt från verk­sam­he­tens barn då de vis­tas ute på in­ner­går­den. Vi ber er se över Era ut­om­husru­ti­ner så även vå­ra bo­en­de kan nytt­ja går­den dag­tid”, står det i kla­go­må­let.

Britt-Marie Hed­berg, för­sko­le­chef på för­sko­lan Vil­le­kul­la, be­rät­tar att det in­te är helt ovan­ligt att för­sko­lor på Södermalm får kla­go­mål från gran­nar. Det kan gå en tid sen kanske det flyt­tar in nya bo­en­de som in­te är va­na vid ljud­bil­den el­ler har and­ra be­hov.

– Vi för­hål­ler oss all­tid till reg­ler­na i hy­res­av­ta­len. Vid ti­di­ga­re kla­go­mål tog vi ex­em­pel­vis bort bar­nens skram­li­ga cyklar, sä­ger BrittMa­rie Hed­berg.

En stor del av för­sko­lan Vil­le­kul­las verk­sam­het sker ut­om­hus. Britt-Marie Hed­berg un­der­stry­ker att de för det mesta går till par­ker i om­rå­det, bå­de för bar­nens skull men ock­så för att de in­te ska stö­ra gran­nar­na.

– Så det lå­ter an­tag­li­gen mest när för­äld­rar­na häm­tar och läm­nar bar­nen un­der mor­go­nen och på ef­ter­mid­da­gen, sä­ger hon. Fas­tig­hets­ä­ga­ren an­sva­rig Zelj­ko Kra­nic, chef för den ju­ri­dis­ka en­he­ten på Hy­res­gäst­för­e­ning­en, me­nar att det är fas­tig­hets­ä­ga­ren som har yt­ters­ta an­sva­ret för att se till att de bo­en­de in­te störs. Där­för me­nar han att fas­tig­hets­ä­ga­ren och för­sko­lan ge­men­samt mås­te hit­ta en lös­ning på pro­ble­met.

– Jag tyc­ker in­te att det ska va­ra skill­nad om stör­ning­ar­na kom­mer från en för­sko­la el­ler nå­gon an­nan verk­sam­het. De som bor där ska kun­na nytt­ja si­na lä­gen­he­ter ut­an att va­ra ut­sat­ta för stör­ning­ar, sä­ger Zelj­ko Kra­nic. Elin Jons­son 073-600 69 03 elin.jons­son@di­rekt­press.se

För­sko­lan Vil­le­kul­la på Maria Präst­gårds­ga­ta har ti­di­ga­re an­pas­sat sig ef­ter gran­nars öns­ke­mål. Nu får de kla­go­mål över att bar­nen grå­ter och skri­ker. KLA­GO­MÅL. FO­TO: ELIN JONS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.