Pas­sa på att gå en kost­nads­fri ut­bild­ning på Di­gi­tala­ka­de­min Stock­holm

Södermalmsnytt - - Hallå Stockholmare -

Goog­le di­gi­tala­ka­de­mi är ett sam­ar­be­te mel­lan bland and­ra Goog­le, Stock­holms stad och ar­bets­för­med­ling­en. Ut­bild­ning­ar­na vän­der sig till ar­bets­sö­kan­de, stu­den­ter och fö­re­ta­ga­re.

På di­gi­tala­ka­de­min kan du ta del av kost­nads­fria kur­ser i allt från di­gi­ta­la var­dags­kun­ska­per och di­gi­tal mark­nads­fö­ring till pro­gram­me­ring. Utö­ver ut per­son­lig råd­giv­ning med de­ras di­gi­ta­la coacher. Di­gi­tala­ka­de­min Stock­holm lig­ger på i ci­ty och kom­mer att hål­la öp­pet till mit­ten av de­cem­ber.

Läs mer på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.