Ing­et öp­pet mö­te om sprut­ut­byte på Sö­der

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Sop­hie Stig­fur 073-600 69 09 sop­hie.stig­[email protected]­rekt­press.se

Det nya sprut­ut­by­tet i sta­den skul­le först pla­ce­ras vid Gull­mars­plan – men stop­pa­des ef­ter hård kri- tik. In­för pla­ce­ring­en vid Ma­ri­a­tor­get kom­mer ing­et öp­pet mö­te att hål­las.

Det nya sprut­ut­by­tet i sta­den skul­le först pla­ce­ras vid Gull­mars­plan – men stop­pa­des ef­ter hård kri­tik. In­för pla­ce­ring­en vid Ma­ri­a­tor­get kom­mer ing­et öp­pet mö­te att hål­las över hu­vud ta­get.

Det var i slu­tet av ok­to­ber som Sö­der­malmsnytt kun­de av­slö­ja att den nya mot­tag­ning­en för sprut­ut­byte skul­le pla­ce­ri­as i Ma­ri­a­hu­set på Woll­mar Yx­kulls­ga­tan på Sö­der­malm. Det­ta ef­ter att verk­sam­he­ten, som först skul­le öpp­nas på Gull­mars­plan, fick så hård kri­tik att be­slu­tet stop­pas.

Se­dan be­ske­det om den nya pla­ce­ring­en of­fent­lig­gjor­des har även det stött på hård kri­tik, bå­de från bo­en­de i om­rå­det, kom­mun­po­li­sen, re­pre­sen­tan­ter för Stock­holms stad och från Sö­der­malms stads­dels­di­rek­tör Ann-Christi­ne Jen­vén. Ing­et kons­tigt Häl­so- och sjuk­vårds­di­rek­tör Bar­bro Na­ro­sky­in hål­ler un­der vec­kan mö­ten med po­lis och stads­dels­di­rek­tör, in­nan be­slut for­mellt kom­mer att fat­tas. Till skill­nad mot när verk­sam­he­ten pla­ne­ra­des pla­ce­ras vid Gull­mars­plan, kom­mer det där­e­mot in­te att hål­las nå­got öp­pet mö­te där Sö­der­malms­bor­na kan del­ge si­na syn­punk­ter.

En­ligt Jessica Erics­son (L), ord­fö­ran­de i be­red­ning­en för sprut­by­tes­pro­gram­met, är det ing­et kons­tigt.

– Vi hål­ler ald­rig for­mellt sam­råd när vi ska öpp­na en vård­verk­sam­het. När vi ut­red­de Gull­mars­plan höll vi ett kom­bi­ne­rat sam­råd- och in­for­ma­tions­mö­te för de i om­rå­det, men fle­ra upp­fat­ta­de det som ett mö­te un­der fals­ka fö­re­speg­ling­ar ef­tersom det i prak­ti­ken in­te har nå­gon tyngd när det gäl­ler själ­va be­sluts­fat­tan­det. Pis­kar upp stäm­ning Det miss­ta­get vill man in­te upp­re­pa och där­för blir det nu ing­et mö­te alls.

– Pro­ble­met med öpp­na mö­ten är att det är de all­ra mest en­ga­ge­ra­de och kri­tis­ka som kom­mer och pis­kar upp en obe­hag­lig stäm­ning. Men de mest kri­tis­ka med­bor­gar­nas åsik­ter får in­te av­gö­ra be­slu­tet för de finns över­allt. I det här fal­let är det tjäns­te­män­nen på för­valt­ning­en som fat­tar be­slu­tet, ut­i­från vå­ra rikt­lin­jer, sä­ger Jessica Erics­son (L).

Ett slut­gil­tigt be­slut om sprut­ut­by­tet kom­mer att öpp­na i Ma­ri­a­hu­set el­ler ej, kom­mer en­ligt häl­so- och sjuk­vårds­di­rek­tör Bar­bro Na­ro­sky­in att med­de­las in­om de närms­ta vec­kor­na. Om allt går som Jessica Erics­son (L) hop­pas, kan mot­tag­ning­en öpp­na fö­re jul.

– Det är min dröm. Men per­so­nal mås­te re­kry­te­ras och lo­ka­len byg­gas om. Mel­lan pe­ri­o­den fö­re jul till och med feb­ru­a­ri bor­de vi kla­ra.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

KON­TRO­VER­SI­ELLT. sta­den. Den nya pla­ce­ring­en av sprut­ut­by­tet på Sö­der har stött på hård kri­tik från så­väl kom­mun­po­lis som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.