För­slag: Här kan Sö­der få kall­bad­hus med ba­stu

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Elin Jonsson

I för­ra vec­kan skrev vi om gran­nar på Sö­der­malm som störs av för­sko­le­bar­nens gråt och skrik på den ge­men­sam­ma in­ner­går­den. Det fick många lä­sa­re att re­a­ge­ra. Vi gick till bot­ten med frå­gan. Trots att för­sko­lan på Sö­der­malm re­dan gjort an­pass­ning­ar blir gran­nar­na fort­fa­ran­de stör­da av för­sko­le­bar­nens gråt och skrik när de vis­tas på den ge­men­sam­ma in­ner­går­den.

Zelj­ko Kra­nic, chef för den ju­ri­dis­ka en­he­ten på Hy­res­gäst­för­e­ning­en, be­rät­tar att det då och då hän­der att gran­nar kla­gar på för­sko­lor där bar­nen lå­ter när de ex­em­pel­vis cyklar, grå­ter, le­ker och skri­ker. Och att det då är upp till verk­sam­he­ten och fas­tig­hets­ä­ga­ren att sam­sas – vil­ket of­tast fun­ge­rar. Li­ka oav­sett verk­sam­het Men kan en hyresgäst verk­li­gen krä­va att barn ska slu­ta lå­ta? Nja, är sva­ret på den frå­gan. Ge­ne­rellt me­nar Zelj­ko Kra­nic att man in­te kan gö­ra skill­nad på verk­sam­het och verk­sam­het. Fas­tig­hets­ä­ga­ren har all­tid det yt­ters­ta an­sva­ret för att se till att de bo­en­de in­te störs.

– Jag gör ju ing­en skill­nad på om de bo­en­de stör sig på ljud­ni­vå­er­na från ett kafé el­ler från en för­sko­la, sä­ger Zelj­ko Kra­nic.

– I fal­let på Sö­der­malm har för­sko­lan re­dan ta­git bort cyk­lar­na som gjor­de ovä­sen så nu är det kanske upp till fas­tig­hets­ä­ga­ren att vid­ta åt­gär­der, sä­ger Zelj­ko Kra­nic.

Det kan ex­em­pel­vis hand­la om att lju­di­so­le­ra fönst­ren som vet­ter mot går­den. Zelj­ko Kra­nic be­rät­tar att grän­sen för rim­lig ljud­ni­vå lig­ger på 30-40 de­ci­bel i sov­rum­met – li­te be­ro­en­de på om de är ljud med lång var­ak­tig­het el­ler ljud av en mer till­fäl­lig na­tur.

Han be­rät­tar även att det har fö­re­kom­mit fall där bo- en­de stört sig på barn som spe­lat boll på går­den ef­ter 21, lekt på nat­ten el­ler haft hög vo­lym på tv-spe­let.

Zelj­ko Kra­nic tyc­ker att kon­flik­ten är kne­pig ef­tersom barn å ena si­dan mås­te ha rätt att le­ka i sitt eget hem, trots att vis­sa gran­nar kanske för­vän­tar sig lugn och ro re­dan från 17-ti­den.

– Hy­res­gäs­ter ska ha en dräg­lig bo­en­de­mil­jö men bor man nä­ra and­ra hus­håll så mås­te det fin­nas en viss ac­cep­tans. Och att man mås­te tå­la en viss ni­vå av stör­ning­ar, sä­ger Zelj­ko Kra­nic. Säll­synt åt­gärd Han har dock ald­rig hört ta­las om att det vid­ta­gits mer hand­fas­ta åt­gär­der när det kom­mer till stör­ning­ar från le­kan­de, grå­tan­de och skri­kan­de barn i pri­vat­bo­stad. Hel­ler in­te att nå­gon pri­vat­per­son bli­vit upp­sagd på grund av att den­nes barn lå­tit för myc­ket.

– Jag själv bor i ett hy­res­hus där vi de­lar in­ner­gård med en för­sko­la och jag störs in­te. Men då kli­ver jag iväg till job­bet vid åt­ta när bar­nen of­ta läm­nas och det är ju vik­tigt att för­stå att al­la in­te har sam­ma ru­ti­ner och liv, sä­ger Zelj­ko Kra­nic.

I fal­let på Sö­der­malm har för­sko­lan re­dan ta­git bort cyk­lar­na som gjor­de ovä­sen så nu är det kanske upp till fas­tig­hets­ä­ga­ren att vid­ta åt­gär­der.

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan.

FO­TO: ELIN JONSSON

Den ge­men­sam­ma in­ner­går­den där gran­nar­na stör sig på grå­tan­de barn. SÖ­DER­MALM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.