EMILS UD­DA JOBB: JA­GA EL-SCOOT­RAR

Du kanske har sett dem? 50 så kal­la­de Hun­ters le­tar ur­lad­da­de scoot­rar runt om i stan. Den som sam­lar flest tjä­nar mest.

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén

Min far­mor har va­rit med ett par gång­er ock­så och hon äls­ka­de det. Hon var gans­ka bra på att ja­ga fak­tiskt.

NY TREND. Hun­ters sam­lar in ur­lad­da­de el-scoot­rar på Stock­holms ga­tor

– Kol­la, där på Tors­ga­tan finns två styc­ken!

Emil Hörnsten, 23 år, står på trot­to­a­ren ut­an­för SvenHar­rys konst­mu­se­um vid Vasa­par­ken med blic­ken fäst på mo­bi­lens dis­play. På en kar­ta i ap­pen Voi Scoo­ters finns till­gäng­li­ga el-scoot­rar ut­pla­ce­ra­de och just nu är fle­ra hund­ra by­ten redo att ploc­kas hem. Jak­ten kan bör­ja. Emil blev så kal­lad hun­ter i bör­jan av sep­tem­ber ef­ter ett in­for­ma­tions­mö­te med fö­re­ta­get Voi. Upp­dra­get är att sam­la in ur­lad­da­de elscoot­rar, lad­da dem och se­dan pla­ce­ra ut dem igen. Går upp kloc­kan fem Den ena scoo­tern åter­finns ut­an­för Bon­ni­ers Konst­hall men den and­ra lyc­kas vi in­te hit­ta. Det är ba­ra att vän­da till­ba­ka till bi­len igen, en Volks­wa­gen Pas­sat som rym­mer 26 el-scoot­rar när sä­te­na är ned­fäll­da.

Ös­ter­malm och Va­sas­tan är re­dan av­kla­ra­de och nu vän­tar Sö­der­malm.

Emil upp­skat­tar att det finns 40-50 hun­ters i sta­den och att en hand­full är li­ka ak­ti­va som ho­nom.

– Om det är nå­gon som par­ke­rar då­ligt och spring­er ut ur bi­len med mål­med­ve­ten blick kan man va­ra sä­ker på att det är en an­nan hun­ter, kon­sta­te­rar han le­en­de.

I dag är det en hel­tids­syss­la som tar 5-6 tim­mar per dag, fem da­gar i vec­kan. Även om det är ett fritt jobb kräver det att han går upp fem var­je mor­gon för att hin­na pla­ce­ra ut for­do­nen in­nan sju.

– Först åker jag till för­rå­det i Va­sas­tan där jag har dem över nat­ten, se­dan las­sar jag in i bi­len och åker iväg för att pla­ce­ra ut dem. I mor­se ha­de jag 14 styc­ken.

Till en bör­jan tog han hem scoot­rar­na till lä­gen­he­ten på Sö­der­malm.

– Men de blin­kar rött vil­ket gjor­de det svårt att so­va. Se­dan blir det ofräscht ef­tersom de kört om­kring på ga­tor­na. Fa­mil­jen tyck­te det var li­te job­bigt ock­så, för­kla­rar Emil. ’’Bätt­re än bud­bil’’ En för­del med att bo hem­ma är de lå­ga lev­nads­om­kost­na­der­na. Trots ut­gif­ter för ben­sin ”det går sä­kert en tank i vec­kan”, för­råds­hy­ra och el kla­rar han sig på peng­ar­na han drar in.

– Det är bätt­re be­talt än när jag kör­de bud­bil, be­rät­tar Emil ut­an att näm­na nå­gon sum­ma. Är det in­te ett väl­digt en­samt jobb?

– Jo, även om jag ibland haft nå­gon kom­pis med mig. Min far­mor har va­rit med ett par gång­er ock­så och hon äls­ka­de det. Hon var gans­ka bra på att ja­ga fak­tiskt.

Det tar in­te många se­kun­der ef­ter att vi an­länt till Med­bor­gar­plat­sen in­nan han får syn på en scoo­ter i när­he­ten av Björns trädgård. Snart po­se­rar han fram­för fo­to­gra­fen med fyn­det.

– Det blir många tunga lyft, men det är verk­li­gen ett flex­i­belt och kul jobb, sä­ger han.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

HUN­TER.Emil Hörnsten har ja­gan­det som hel­tids­syss­la.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

JAKT. I ap­pen Voi Scoo­ters kan Emil se var el-scoot­rar­na finns pla­ce­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.