Af­fisch­kri­get som ing­en vin­ner

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Michael Toll

Var­je mor­gon sväm­mar väg­gar­na över av af­fi­scher. Och var­je ef­ter­mid­dag är de åter­i­gen kli­niskt re­na. I det tys­ta på­går ett af­fisch­krig vid Slus­sen. Af­fisch­faj­ten ut­spe­lar sig i gång­ar­na mel­lan Sö­der­malm­storg och buss­ter­mi­na­len vid Slus­sen.

På ena si­dan står en ano­nym trupp med af­fischupp­sät­ta­re.

På and­ra si­dan står Stock­holm stads klot­ter­sa­ne­ra­re.

– Af­fischupp­sät­tar­na är en yr­kes­grupp som kan af­fi- sche­ra en hel vägg på ba­ra någ­ra se­kun­der. Det är olag­ligt och vi ser det här som klot­ter. Det är pap­pers­graf­fiti, sä­ger Eva Ros­man, kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg i Slus­sen­pro­jek­tet.

En­ligt hen­ne kom­mer sta­den in­te ge sig, trots att af­fi­scher­na dy­ker upp på nytt var­je mor­gon.

– Vi har ing­en spe­ci­ell post i bud­ge­ten för af­fisch­ned­drag­ning ut­an det här in­går i klot­ter­sa­ne­ring­en, som är ett på­gåen­de ar­be­te. Vi kom­mer in­te slu­ta, jag bru­kar själv dra ner nå­gon af­fisch när jag pas­se­rar, sä­ger Eva Ros­man.

Pend­la­re har re­a­ge­rat över att af­fi­scher­na trots allt fyl­ler en funk­tion. För­u­tom att de in­for­me­rar om kom­man­de spel­ning­ar och fö­re­ställ­ning­ar pig­gar de upp i den nå­got trå­ki­ga och snudd på ste­ri­la gång­en. Men Eva lo­var bätt­ring.

– Vi hål­ler på med nytt skylt­pro­gram med in­for­ma­tions- och vi­sions­bil­der för att pig­ga upp gång­ar­na. Vi kanske ock­så sätter upp en bänk och hop­pas kun­na gö­ra det li­te my­si­ga­re, sä­ger Eva Ros­man.

Var­je mor­gon är väg­gar­na ful­la med af­fi­scher. Men på ef­ter­mid­da­gen är det soprent igen. FULLT EL­LER FULT?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.