Stor­plan för Skan­stull i stö­pet?

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Sop­hie Stig­fur | Michael Toll

Sto­ra pla­nen på 750 bostäder i Skan­stull har helt lagts på is på obe­stämd fram­tid. Nå­got som de in­blan­da­de par­ter­na skyl­ler på varand­ra.

I bör­jan av januari i fjol rap­por­te­ra­de Sö­der­malmsnytt att den nya stads­de­len i Söd­ra Skan­stull la­des på is. Det­ta då För­svars­mak­ten kräv­de att de ned­lag­da tåg­spå­ren i om­rå­det mås­te fin­nas kvar och va­ra till­gäng­li­ga för spår­tra­fik, i hän­del­se av krig el­ler kris.

Byg­get, som sta­den se­dan 2011 job­bat på, skul­le in­ne­bä­ra 750 nya bostäder och lo­ka­ler för bu­ti­ker, ho­tell och kul­tur i Söd­ra Skan­stull. Tan­ken har va­rit att Sö­der­malm på det sät­tet ska bli mer sam­man­kopp­lat med Gull­mars­plan och Ham­mar­by­ham­nen.

Men se­dan dess har pla­ner­na allt­så pa­u­sats – på obe­stämd tid. Bol­len hos för­sva­ret Och vad det be­ror på, ver­kar ing­en av de in­blan­da­de va­ra över­ens om. En­ligt Christi­na Win­berg, pro­jekt­le­da­re på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret, lig­ger bol­len hos För­sva­ret.

”Pro­jek­tet vi­lar i av­vak­tan på be­slut från För­svars­mak­ten om järn­vägs­spå­ret vid Årsta­vi­ken ska fin­nas kvar el­ler in­te”, skri­ver hon i ett mejl.

Hur lång tid sta­den äm­nar vän­ta är oklart.

” Vi får verk­li­gen hop­pas att det in­te på­går i all oänd­lig­het. Men vi har ing­en stopp­tid idag”, fort­sät­ter Christi­na Win­berg.

Mi­kael Abra­hams­son, kom­mu­ni­ka­tör på För­svars- mak­ten, har svårt att för­stå hän­vis­ning­en. De­ras ytt­ran­de kom­mer in­te att änd­ras.

– Från vår si­da hän­der det ingen­ting, vår re­kom­men­da­tion att det är olämp­ligt att ta de här spå­ren då de kan be­hö­vas för trans­port vid krig el­ler kris lig­ger fast, så länge det in­te finns en total­för­svars­pla­ne­ring. Men det är upp till Läns­sty­rel­sen att sva­ra för hur det går med det ar­be­tet, sä­ger han.

Och Läns­sty­rel­sen, som till­sam­mans med MSB och För­svars­mak­ten ge­nom­för total­för­svars­pla­ne­ring­en, vän­der sig i sin tur mot hän­vis­ning­en från För­sva­ret.

– Vi gör in­te nå­got ak­tivt i det här pro­jek­tet nu, sä­ger Staffan For­sell, Läns­sty­rel­sen, som tilläg­ger att ar­be­tet med total­för­svars­pla­ne­ring­en är nå­got som fort­går lö­pan­de.

För­svars­mak­ten kom­mer allt­så in­te att änd­ra sig om Söd­ra Skan­stull så länge tåg­spå­ren tas i an­språk. För att byg­get ska kun­na bli av krävs allt­så att pla­nen ri­tas om. Be­hö­ver för­ny­ad kon­takt Christi­na Win­berg, ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret, upp­ger att hon är för­vå­nad över sva­ret från För­svars­mak­ten: ”Det­ta svar har vi in­te fått från dem ti­di­ga­re”.

Hon sä­ger att sta­den nu kom­mer att be­hö­va ta för­ny­ad kon­takt med För­svars­mak­ten så­väl som med Läns­sty­rel­sen. På frå­gan om pla­nen kan kom­ma att ri­tas om, sva­rar hon så­här:

”Pro­gram­ar­be­tet vi­lar nu men vi pla­ne­rar att läng­re fram gå vi­da­re med pro­gram­met i nå­gon form”.

PRO­JEK­TET. Det nya le­van­de Söd­ra Skan­stull ser ut att få an­stå ett bra tag fram­ö­ver. Un­der bro­ar­na finns det pla­ner för cir­ka 750 bostäder, kon­tor och bu­ti­ker. Men för­sva­ret är in­te så sug­na på att släp­pa ifrån sig tåg­spå­ret, i hän­del­se av krig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.