Där­för drö­jer nya för­sko­lan på Sö­der

Södermalmsnytt - - Södermalm - Lisa Halldén

Byg­get av nya för­sko­lan i par­ken Bergs­gru­van på Sö­der­malm har stått stil­la i ett år. Och det kom­mer det gö­ra ett bra tag till. För drygt ett år se­dan revs för­sko­lan i par­ken Bergs­gru­van för att ge plats åt en ny och stör­re lo­kal. Det skul­le bli en av Sö­der­malms störs­ta för­sko­lor med plats för to­talt 120 barn.

Men hös­ten 2017 stan­na­de ar­be­tet av. Och se­dan dess har ing­et hänt.

– Förs­ta etap­pen var att ri­va och det sked­de li­te akut, ef­tersom för­sko­lan som stod där var så ri­sig och en sä­ker­hets­risk. Men när det var dags att gö­ra upp­hand­ling­en för spräng­ning­ar­na och byg­get så kom det för få an­bud till all­de­les för hög kost­nad, sä­ger Thomas Berg­sell, kom­mu­ni­ka­tör på skol­fas­tig­hets­bo­la­get Si­sab som an­sva­rar för byg­get.

Många gran­nar har hört av sig och und­rat vad som hän­der i gro­pen.

– Jag för­står att folk und- rar. Det ser ju in­te så ro­ligt ut.

Den ur­sprung­li­ga pla­nen var att byg­get skul­le ha bör­jat för ett år se­dan. Nu sat­sar man istäl­let på en bygg­start i januari 2020.

– Först ska en ny upp­hand­ling gö­ras. Och nu har bygg­mark­na­den mat­tats ner så då hop­pas jag att fler än vi ska få in fler an­bud av ak­tö­rer som vill byg­ga för­sko­la.

Den fram­flyt­ta­de in­flytt­nings­da­tu­met är som­ma­ren 2021, två år ef­ter pla­nen.

FO­TO: ERIK SIMANDER

Spräng­ning­ar­na och byg­get har skju­tits upp. De an­bud som kom i upp­hand­ling­en låg allt­för högt över bud­get. DYRT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.