Elev bet och slog per­so­nal på sko­la

Sko­lan får kri­tik av Ar­bets­mil­jö­ver­ket

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Li­sa Halldén

Per­so­nal på So­fi­asko­lan blev bit­na, spar­ka­de och slag­na av en elev i ok­to­ber. Nu får sko­lan kri­tik av

Ar­bets­mil­jö­ver­ket som krä­ver att sko­lan vid­tar åt­gär­der.

Det var 15 ok­to­ber som en elev på mel­lan­sta­di­et slog en lä­ra­re med knyt­nä­var­na, ef­ter att ha bli­vit arg un­der en lek­tion. Två da­gar se­na­re sked­de en ny in­ci­dent då sam­ma elev slog, bet och spar­ka­de två ur per­so­na­len på sko­lan.

Sko­lan rap­por­te­ra­de in­ci­den­ter­na och star­ta­de en ut­red­ning kring hän­del­sen.

– Vi pra­ta­de med al­la som har va­rit med i si­tu­a­tio­nen för att kom­ma fram till vad som egent­li­gen hänt och om det va­rit någon­ting vi bor­de ha sett och fö­re­byggt, sä­ger rek­torn Karin Ek­strand.

Tyd­li­ga­re in­tro­duk­tion

Allt var fö­re­byggt ut­i­från det sko­lan känt till, me­nar hon.

– Det­ta var en im­puls som in­te ha­de gått att fö­re- byg­ga. Men möj­li­gen ha­de vi kun­nat gö­ra en än­nu tyd­li­ga­re in­tro­duk­tion till ele­vas­si­sten­ten som var in­blan­dad, kring upp­läg­get av lek­tio­nen.

In­te un­der­sökt ris­ker

Med an­led­ning av hän­del­ser­na gjor­de Ar­bets­mil­jö­ver­ket en in­spek­tion av sko­lans ar­bets­mil­jö­ar­be­te. I rap­por­ten från in­spek­tio­nen krä­ver Ar­bets­mil­jö­ver­ket att sko­lan ska ut­re­da vil­ka vål­doch hot­si­tu­a­tio­ner som kan in­träf­fa, bå­de mot lä­ra­re och ele­ver.

En­ligt ut­red­ning­en har sko­lan in­te un­der­sökt och be­dömt de ris­ker som finns för att med­ar­be­ta­re och ele­ver drab­bas av våld och hot. Nu krä­ver de att sko­lans ut­re­der vil­ka våld- och hot- si­tu­a­tio­ner som kan in­träf­fa på sko­lan.

En­ligt Karin Ek­strand hand­lar det­ta om att taj­ta till re­dan bra ru­ti­ner.

– Vi fick myc­ket be­röm för att vi fö­re­byggt så myc­ket i si­tu­a­tio­nen och för att vi har ett sys­te­ma­tiskt fö­re­byg­gan­de ar­be­te. Men man mås­te va­ra väl­digt fan­ta­si­rik kring allt som skul­le kun­na hän­da. Det­ta är en väl­digt lugn sko­la och om man in­te har så myc­ket hot och våld på sko­lan så kan det kanske va­ra så att man in­te har tänkt på allt, sä­ger hon.

Se­nast 21 ja­nu­a­ri ska sko­lans svar Ar­bets­mil­jö­ver­ket va­ra in­ne.

Det­ta är en väl­digt lugn sko­la och om man in­te har så myc­ket hot och våld på sko­lan så kan det kanske va­ra så att man in­te har tänkt på allt.

AKRIVFOTO: AN­NA SANDQVIST

LUGN. Rek­tor Karin Ek­strand kän­ner att So­fi­asko­lan har bra ru­ti­ner för han­te­ra våld och hot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.