Jag har ba­ra plå­tat fy­ra rik­ti­ga ass­ho­les un­der min kar­riär

I tre de­cen­ni­er har han fo­to­gra­fe­rat roc­ken och dess kän­di­sar i Stock­holm. Nu släp­per Johan Berg­mark boken ”Let the­re be rock” med per­son­li­ga fa­vo­ri­ter, många som ald­rig pub­li­ce­rats förr.

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Be­rät­tat för Christof­fer Röst­lund Jons­son | Foto: Sacha­ri­as Källdén

Johan Berg­mark har fo­tat mas­sor av in­ter­na­tio­nel­la rock­stjär­nor och kän­di­sar un­der sin kar­riär. I hans nya bok har han valt ut si­na fa­vo­rit­bil­der – till­sam­mans med histo­ri­er­na bakom.

F olk bru­kar sä­ga att al­la män­ni­skor är uni­ka. Med mi­na fo­ton för­sö­ker jag vi­sa att al­la är li­ka­da­na, att Ig­gy Pop och rör­mo­ka­ren Åke från Års­ta är sam­ma män­ni­ska. Att det mest blir att jag plå­tar kän­da män­ni­skor är eko­no­mi. Ing­en vill kö­pa bil­der på rör­mo­ka­re från Års­ta, ty­värr. För­res­ten, Ig­gy är in­te ens med i boken. Bil­den var in­te till­räck­ligt bra! Jag har valt ut­i­från ar­tis­ter jag gil­lar, visst, men fo­tot ska hål­la ock­så.

Jag bör­ja­de fo­to­gra­fe­ra som ton­å­ring för att jag in­te ha­de råd att gå på kon­ser­ter. Först ljög jag, gjor­de ett falskt press­kort och sa att jag skul­le re­cen­se­ra för nå­gon på­hit­tad tid­ning, men då blev folk su­ra när det ald­rig kom nå­gon re­cen­sion. Då änd­ra­de jag mig, skaf­fa­de en ka­me­ra och bör­ja­de ge spel­stäl­le­na bil­der i ut­byte mot in­trä­de. Se­dan 1994 är det mitt hel­tids­yr­ke.

Jag minns en gång när jag var längst fram med en pock- et­ka­me­ra på Pearl Jam i Mo­der­na mu­se­ets träd­gård 1992. Ed­die Ved­der sta­ge­da­jva­de i tred­je lå­ten och jag fick han­den mel­lan hans ben så att ka­me­ra­rem­men fast­na­de i hans gylf. Jag drogs med ge­nom publi­ken för jag kun­de in­te släp­pa ka­me­ran, och ha­de min hand på hans kuk li­te för länge. Till slut loss­na­de rem­men, han vän­de sig om, och jag tog bil­den som är i boken.

Om du frå­gar mig så är det störs­ta jag plå­tat den ame­ri­kans­ka sing­er-song­wri­tern Vic Che­snutt, han är död nu, för att det var stort för mig och vi kom varand­ra nä­ra. Men frå­gar du sven­ne­ba­nan så är det Kiss och Lou Reed. Lou, vil­ket svin han var! Otrev­lig som fan, han vil­le in­te fo­tas alls och tyck­te det räck­te med 15 se­kun­der. Än­då har jag ba­ra rå­kat ut för fy­ra rik­ti­ga ass­ho­les un­der he­la min kar­riär. Gös­ta Ek­man var in­te så kul hel­ler, han. Vil­ka de and­ra är? Det kan jag in­te sä­ga! De le­ver ju.

Som fo­to­graf mås­te du bå­de re­spek­te­ra och ore­spek­te­ra. Du ska in­te sät­ta stjär­nor­na på en pi­e­de­stal men du får in­te hel­ler va­ra en pa­jas. Mi­na bil­der har mör­ker och hu­mor, det är en skitsvår ba­lans för det får in­te bli lö­je­väc­kan­de, ing­et Las­se Åberg. Min mest ut­skäll­da bild är den på Peter Bjorn and John då de hål­ler ett barn upp och ner, den har folk sagt att de ska po­li­san­mä­la mig för. Den kom till ba­ra för att bry­ta en trist stu­di­oplåt­ning. När ban­det an­vän­de den i USA stod det gam­la tan­ter i Flo­ri­da och pro­te­ste­ra­de ut­an­för klub­ben. Jag tyck­te det var jät­te­kul. Det tyck­te in­te de.

Lou Reed, vil­ket svin han var!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.