Ny elscoo­ter-jät­te till stan

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Per Brandt

Det är al­la möj­li­ga va­ri­an­ter av el­driv­na for­don som folk vill ha ut, allt­i­från scoot­rar till mo­pe­der och mo­ped­bi­lar.

En ame­ri­kansk elscoo­terjät­te, stöt­tad av bland an­nat Uber, är redo att ta upp ut­hyr­nings­kam­pen på sta­dens ga­tor och cy­kel­ba­nor. Och fler fö­re­tag är sug­na på att rul­la ut i stan, med allt­i­från scoot­rar till mo­pe­der och mo­ped­bi­lar, en­ligt tra­fi­kon­to­ret. De nya hyr­ba­ra elscoot­rar­na från Voi har se­dan in­tå­get synts till allt mer på ga­tor, trot­to­a­rer och cy­kel­ba­nor. Snart kan de få säll­skap av en ame­ri­kansk ut­hyr­ningsjät­te.

Li­me he­ter bo­la­get och finns i 70 stä­der, fram­förallt i USA, men ock­så i fl era eu­ro­pe­is­ka län­der och Nya Ze­e­land. De är nu i start­gro­par­na för att lan­se­ra i Stock­holm.

Li­me bac­kas bland an­nat av Uber och i an­non­ser på Fa­ce­book sö­ker de så kal­la­de ”jui­cers”, som ska häm­ta, lad­da och stäl­la ut de­ras pla­ne­ra­de for­don i Stock­holm.

Ex­akt när de kom­mer lan­se­ra i Stock­holm är oklart, de för just nu en di­a­log med sta­den kring till­stånd, upp­ger bo­la­get för Stock­hol­mDi­rekt.

Har även and­ra for­don

För­u­tom elscoot­rar har Li­me bland an­nat även van­li­ga ho­jar och el­cyklar, i fle­ra oli­ka va­ri­an­ter och med oli­ka väx­lar, i sitt stall. Men om bo­la­get pla­ne­rar att rul­la ut även des­sa är i dags­lä­get oklart, bo­la­get har in­te kom­men­te­rat det­ta.

Johan Sund­man, pro­jekt­le­da­re på tra­fik­kon­to­ret, be­kräf­tar att sta­den bland an­nat träf­fat re­pre­sen­tan­ter för Li­me i ar­be­tet med att ut­re­da de nya hyr­sy­ste­men för cyklar och scoot­rar i sta­den, men de dis­ku­te­ra­de in­te for­don­styp.

Som Stock­hol­mDi­rekt ti­di­ga­re skri­vit job­bar sta­den nu hårt med att un­der­sö­ka om det be­hövs till­stånd el­ler in­te för des­sa nya hyr­sy­stem. I dags­lä­get är det en ”grå­zon”, en­ligt Johan Sund­man. Han hop­pas att ut­red­ning­en är klar så snart som möj­ligt så att sta­den se­dan kan gå vi­da­re med att be­stäm­ma hur de vill gö­ra med en even­tu­ell re­gle­ring.

Många ak­tö­rer

För det kan snart va­ra ett pro­blem för sta­den. I dags­lä­get finns 10-15 ak­tö­rer som är mer el­ler mind­re redo att ge sig ut på Stock­holms ga­tor en­ligt Johan Sund­man. Och med al­la möj­li­ga ty­per av for­don, fram­förallt el­driv­na.

– Det är al­la möj­li­ga va- ri­an­ter av el­driv­na for­don som folk vill ha ut, allt­i­från scoot­rar till mo­pe­der och mo­ped­bi­lar, sä­ger han.

På­ver­kar det sta­dens in­ställ­ning att det främst ver­kar va­ra el­for­don?

– In­te ur sta­dens per­spek­tiv. Vårt an­svar är be­lam­ring­en, när for­do­nen är par­ke­ra­de. Re­gel­ver­ket för oli­ka for­don be­stäms av trans­port­sty­rel­sen och det är po­li­sens upp­gift att se till att de reg­ler­na följs.

FOTO: PER BRANDT

PÅ GÅNG. Li­me är be­red­da att ta upp scoo­ter-kam­pen med Voi i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.