Nu kan du basta vid Skra­pan

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Elin Jons­son

Vi vill in­te ris­ke­ra att gö­ra ung­ar­na be­svik­na.

Be­ske­det att Zin­kens­damms ishall mås­te ri­vas slår så hårt mot den lo­ka­la kon­ståk­nings­klub­ben att den nu ris­ke­rar att upp­lö­sas. Ös­ter­malms kon­ståk­nings­klubbs (ÖKK) verk­sam­het på Sö­der­malm ris­ke­rar att för­in­tas ef­ter att de nu be­slu­tats att Zin­kens­damms ishall mås­te ri­vas (se se­pa­rat ar­ti­kel).

Klub­ben – som är en bredd­klubb – har tap­pat många kon­stå­ka­re i sam­band med att Zin­kens ishall tving­a­des stänga akut i slu­tet på ok­to­ber. Is­hal­len är i så då­ligt skick att ta­ket ris­ke­rar att ra­sa in och i vec­kan kom allt­så be­ske­det att he­la ras­ket mås­te ri­vas och byg­gas upp från grun­den igen.

Många av för­e­ning­ar­na som hål­lit till i Zin­kens ishall har nu tving­ats flyt­ta sin verk­sam­het till Kärr­torps lil­la ute­rink i vän­tan på en per- ma­nent lös­ning.

– Men den här kris­lös­ning­en känns dock som en per­ma­nent lös­ning från sta­dens håll, sä­ger Tho­mas Nor­dahl en av ÖKK:s trä­na­re.

Hälf­ten har hop­pat av

Att flyt­ten från Sö­der till Kärr­torp har slagit hårt mot kon­ståk­nings­klub­ben rå­der det ing­en tve­kan om. Den för­läng­da res­vä­gen har lett till att mer än hälf­ten av klub­bens barn och unga har hop­pat av på mind­re än en må­nad.

– Vi är in­te en elit­klubb ut­an en bredd­klubb så fo­kus lig­ger på att lä­ra sig och ha kul. Det är in­te nå­gon press. Ut­an al­la är väl­kom­na oav­sett ni­vå vil­ket kanske gör att dri­vet från för­äld­rar­na in­te är li­ka hårt. I van­li­ga fall är det runt 50 kon­stå­ka­re i oli­ka åld­rar här och idag är vi max 15, sä­ger Tho­mas Nor­dahl.

Det­ta in­ne­bär att klub­ben in­te kan sat­sa or­dent­ligt just nu – och hel­ler in­te in­för fram­ti­den. Av­hop­pen in­ne­bär att klub­ben bör­ja om från ru­ta ett och job­ba upp in­tres­set för kon­ståk­ning bå­de bland barn och trä­na­re.

– Verk­sam­he­ten ris­ke­rar där­för att för­in­tas. Van­li­gen bru­kar vi vid den här ti­den gå ut med an­mäl­nings­for­mu­lär för nya med­lem­mar. Men ef­tersom att vi in­te har nå­got håll­bart att er­bju­da har vi valt att av­stå från det, sä­ger Tho­mas Nor­dahl.

– Vi vill in­te ris­ke­ra att gö­ra ung­ar­na be­svik­na, läg­ger han till.

Någ­ra som än­då in­te är helt be­svik­na är Fre­ja 14 år, Xi­ao 14 år och So­fia 13 år som trots allt dykt upp på da­gens trä­ning i Kärr­torp.

– Jag bor på Kungs­hol­men så det är läng­re bit men jag gil­lar än­då att den här is­hal­len är ut­om­hus. Det är skönt att va­ra ute men det är plus­gra­der så isen är li­te var­ma­re och då smäl­ter den ju, sä­ger Xi­ao Eriks­son.

”Jag kom­mer fort­sät­ta åka”

Fre­ja Ols­son hål­ler med om att isen är blö­ta­re än i Zin­kens ishall. Hon be­rät­tar även att många av hen­nes vän­ner hop­pat av men att hon fort­sät­ter då hon än­då ba­ra bor ett par tun­nel­ba­nesta­tio­ner bort.

– Vi tre kän­ner varand­ra ge­nom kon­ståk­ning­en och jag kom­mer fort­sät­ta åka fast att det bli­vit li­te stru­ligt, sä­ger So­fia Här­den.

HÄNG­ER I. Xi­ao Eriks­son, Fre­ja Ols­son och So­fia Här­den be­rät­tar att många hop­pat av Ös­ter­malms kon­ståk­nings­klubb, men att de kom­mer fort­sät­ta åka. GLEST. Tho­mas Nor­dahl, en av trä­nar­na i Ös­ter­malms kon­ståk­nings­klubb, be­rät­tar att det är så få del­ta­ga­re att det näs­tan blir pri­vat­lek­tio­ner när ÖKK tving­as trä­na i Kärr­torp och in­te på Zin­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.