ISKRISEN AKUT NÄR ZINKEN RIVS

När Zin­kens­damm rivs finns ba­ra en ishall kvar i in­ners­tan. Och fram­ti­den för till­fäl­li­ga Da­ni­ca­hal­len på Ös­ter­malm är oviss.

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Elin Jonsson 073-600 69 03 [email protected]­rekt­press.se

Svens­ka Kyr­kan rå­ka­de säl­ja ett hy­res­hus för blyg­sam­ma 550 000 kro­nor i Gam­la stan – av miss­tag. Nu har kyr­kan över­kla­gat do­men som slog fast af­fä­ren, en­ligt tidningen Hem & Hy­ra. Un­der 2003 sål­de Svens­ka Kyr­kan ett gårds­hus i Gam­la stan. Prislap­pen ham­na­de på li­te mer än en halv mil­jon kro­nor. Men nå­got gick snett och kö­pa­ren fick med ett helt hy­res­hus – av miss­tag, nå­got som tidningen Hem & Hy­ra var först att skri­va om.

Svens­ka Kyr­kan upp­märk­sam­ma­des på mis­sen när den nya äga­ren, Androm AB, som syss­lar med fas­tig­hets­för­valt­ning hör­de av sig till kyr­kan he­la tio år ef­ter att kö­pet ge­nom­för­des.

Kyr­kan stäm­de

Androm AB häv­da­de då att det fak­tiskt är de som äger hy­res­hu­set då det är kopp­lat till gårds­hu­set.

Svens­ka Kyr­kan häv­dar

Det var ett lång­sik­tigt re­no­ve­rings­ob­jekt för Androm.

tvärtom att allt är ett miss­tag och val­de att stäm­ma Androm AB 2014. I kyr­kans stäm­nings­an­sö­kan står det att det bor­de va­ra gi­vet för Androm AB att kö­pet ba­ra gäll­de gårds­hu­set – och ab­so­lut ing­et an­nat – i och med det lå­ga pri­set.

Den rätts­li­ga pro­ces­sen tog sin tid och i sep­tem­ber i år föll do­men i Stock­holms tings­rätt – Svens­ka Kyr­kan för­lo­ra­de. Hem & Hy­ra skri­ver att det en­ligt dom­sto­len in­te går att be­vi­sa att kö­pe­kon­trak­tet en­dast rör­de ett gårds­hus.

Har över­kla­gat do­men

Nu har Svens­ka Kyr­kan över­kla­gat tings­rät­tens dom hos Svea Hov­rätt. Kyr­kans ad­vo­kat Ste­fan Kam­lin sä­ger till Hem & Hy­ra att det är ovan- ligt att kö­pa­re be­gär till­trä­de till en fas­tig­het så pass lång tid ef­ter att en af­fär ge­nom­förts.

Var­för Androm AB lät kyr­kan ta hand om hy­res­hu­set i tio år in­nan de be­gär­de till­trä­de för­kla­rar fas­tig­hets­fö­re­ta­get så här: ”Det var ett lång­sik­tigt re­no­ve­rings­ob­jekt för Androm, var­för Androm in­te ome­del­bart be­gär­de till­trä­de till det”.

FOTO: MOSTPHOTOS

GUD VIL­KET AF­FÄR! Fö­re­ta­get köp­te hy­res­hu­set i Gam­la stan av Svens­ka Kyr­kan väl­digt bil­ligt. Men det var först tio år se­na­re ”de kom på det”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.