Det hän­der med bus­sar­na ef­ter ga­ra­ge­bran­den

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Mi­chael Toll

EF­TER JÄTTEBRANDEN. 120 bus­sar ga­ra­ge­lö­sa

I vec­kan brann SL:s sto­ra buss­ga­rage i Horns­berg ner till grun­den. SL har en plan på hur de ska lö­sa si­tu­a­tio­nen och få buss­tra­fi­ken att fun­ge­ra. Det var ti­digt på mån­dags­för­mid­da­gen som det av oklar an­led­ning bör­ja­de brin­na i SL:s buss­de­på i Horns­berg.

För­u­tom ga­rage och upp­ställ­nings­plats för cir­ka 120 SL-bus­sar finns verk­stad, tank- och tvättan­lägg­ning­ar på plat­sen, nå­got som di­rekt fick ut­rym­mas.

Se­dan dess har SL an­vänt Gär­det på Ös­ter­malm som ett tem­po­rärt ga­rage- och upp­ställ­nings­plats. Men trots att buss­de­pån har brun­nit ner till grun­den är mål­sätt­ning­en att så gott som al­la bus­sar ska kun­na par­ke­ra som van­ligt i Horns­berg re­dan näs­ta vec­ka.

– Vår plan är att lyc­kas rö­ja un­dan ef­ter bran­den så pass myc­ket att om­rå­det kan an­vän­das som upp­ställ­nings­plats för vå­ra bus­sar, även om det blir un­der bar him­mel, sä­ger Claes Kei­su från tra­fik­för­valt­ning­ens press­av­del­ning.

Le­tar de­på­er

Öv­ri­ga lo­ka­ler i Horns­bergs de­på­om­rå­de har in­te drab­bats av bran­den och kan bör­ja an­vän­das i vec­kan. Men rik­tigt al­la 120 bus­sar kom­mer in­te att få plats.

– Nej. San­no­likt har vi ett 40-tal bus­sar som blir hemlösa. Men vi hop­pas kun­na par­ke­ra dem i and­ra de­på­er el­ler plat­ser. På Gär­det blir det tro­ligt­vis in­te, sä­ger Claes Kei­su.

Att nå­got tem­po­rärt ga­rage ska byg­gas upp vid Horns­berg är högst osan­no­likt. Det­ta då den lång­sik­ti­ga pla­nen re­dan in­nan bran­den var att buss­de­pån skul­le ri­vas för att ge plats åt bo­stä­der, sam­ti­digt som en ny de­på ska byg­gas i Tom­te­bo­da.

Beröm­mer in­sats

Det ar­be­tet har pre­cis på­bör­jats ska va­ra klart år 2021.

– Fram till dess lö­ser vi det i Horns­berg. Och trots bran­den har det fun­ge­rat för­vå­nans­värt bra, sä­ger Claes Kei­su och beröm­mer Ke­o­lis för sin in­sats den gång­na vec­kan.

Da­gar­na ef­ter bran­den lyc­ka­des Ke­o­lis och SL, trots sto­ra lo­gistik­pro­blem, kö­ra 98,3 pro­cent av al­la tu­rer av av­gång­ar.

Trots bran­den har det fun­ge­rat för­vå­nans­värt bra.

FOTO: PER BRANDT

BYGGNADSSKELETT. Ef­ter att SL:s buss­de­på brun­nit i mer än ett dygn åter­står ba­ra ske­let­tet av bygg­na­den.

FOTO: MI­CHAEL TOLL

FULL BRAND. På tis­dags­mor­go­nen står lå­gor­na än­nu höga i buss­ga­ra­get på Horns­berg.

FOTO: HÅ­KAN KJELLGREN

TEMPORÄR PAR­KE­RING. Bus­sar­na som in­te va­rit i tra­fik har i vec­kan fått stå par­ke­ra­de på Gär­det, men ska snart till­ba­ka till Horns­berg igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.