Unga på Sö­der­malm i ny bru­tal vålds­lek

Ett nytt vålds­fe­no­men sprids bland hög­sta­di­e­e­le­ver på Sö­der. Via so­ci­a­la me­di­er ut­ma­nar ung­do­mar varand­ra i slags­mål, att ”man­nas”. Stäl­ler man in­te upp vän­tar re­pres­sa­li­er.

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Mi­chael Toll 073-600 69 08 mi­[email protected]­rekt­press.se

Det är ett tyst fe­no­men. Ung­do­mar­na pra­tar in­te om det här, så där­för är det ex­tra vik­tigt att för­äld­rar tar snac­ket med bar­nen.

Ett nytt vålds­fe­no­men sprids bland hög­sta­di­e­e­le­ver på Sö­der­malm. Via so­ci­a­la me­di­er ut­ma­nar ung­do­mar varand­ra i slags­mål, man mot man. Stäl­ler man in­te upp vän­tar re­pres­sa­li­er. Fö­re­te­el­sen som har kom­mit till po­li­sens, sko­lans och so­ci­al­för­valt­ning­ens kän­ne­dom kal­las för ”man­nas”.

En mot en, el­ler två mot två, be­stäm­mer hög­sta­di­e­e­le­ver en tid och plats för att mö­tas och slåss. För­fråg­ning­ar­na skic­kas via so­ci­a­la me­di­er.

– Tac­kar man nej till ut­ma­ning­en att slåss kan det fin­nas risk för and­ra ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser. Ele­ven kan bli upp­sökt och sla­gen än­då, sä­ger Em­ma Holm­gren, av­del­nings­chef på Sö­der­malms so­ci­al­tjänst.

Ti­di­ga­re har det gjorts rik­ta­de in­sat­ser i sam­band med att unga med­lem­mar i oli­ka sup­por­ter­fa­lang­er till id­rotts­klub­bar har stämt mö­te för att slåss. Men ”man­nas” är nå­got an­nat.

– Här ut­ma­nar ung­do­mar­na varand­ra via so­ci­a­la me­di­er. Det sto­ra pro­ble­met är att det of­ta är åskå­da­re, and­ra ung­do­mar som be­vitt­nar el­ler står och he­jar på un­der slags­må­let, sä­ger Em­ma Holm­gren.

Tyst fe­no­men

So­ci­al­för­valt­ning­en, sko­lor och po­li­sen ar­be­tar nu till­sam­mans för att få ”man­nas” att upp­hö­ra. Det är svårt att sä­ga hur pass ut­bredd den nya slags­mål­s­ty­pen är.

– Det är ett tyst fe­no­men. Ung­do­mar­na pra­tar in­te om det här, så där­för är det ex­tra vik­tigt att för­äld­rar tar snac­ket med bar­nen, sä­ger An­ders Lind­berg, kom­mis­sa­rie och kom­mun­po­lis på Sö­der­malm.

Åsö grund­sko­la har ett fler­tal fall där ele­ver på sko­lan har va­rit in­vol­ve­ra­de i den nya vålds­le­ken. En­ligt Hans Björck, bi­trä­dan­de rek­tor på Åsö, har upp­gö­rel­ser­na skett på fri­ti­den och in­te i sko­lan.

– Hur all­var­ligt det är, och i vil­ken om­fatt­ning det här sker, vet vi in­te. Men vi vill gå ut brett och in­for­me­ra vård­nads­ha­va­re om det här, helt en­kelt mo­ta Ol­le i grind in­nan det här väx­er, sä­ger Hans Björck.

In­for­me­rar för­äld­rar

Po­li­sen, sko­lor på Sö­der­malm och fäl­tas­si­sten­ter har till­sam­mans skic­kat ut ett in­for­ma­tions­brev om ”man­nas” till för­äld­rar.

– Vi vill verk­li­gen att vård­nads­ha­va­re ska va­ra upp­märk­sam­ma och pra­ta med si­na barn om det­ta. Det här be­hö­ver av­bry­tas, det är in­te okej, sä­ger Em­ma Holm­gren.

FOTO: MOSTPHOTOS

VÅLD. Ung­do­mar ut­ma­nar varand­ra till slags­mål via so­ci­a­la me­di­er. Den nya vålds­le­ken kal­las ”man­nas”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.