HAN GER SKO­LAN ETT VE­GE­TA­RISKT LYFT

Ny­li­gen pri­sa­des Glo­ba­la gym­na­si­et på Sö­der­malm för sin hel­ve­ge­ta­ris­ka me­ny. Nu hjäl­per koc­ken Mag­nus Naess fler sko­lor att väl­ja bort köt­tet. Kock på Sö­der­sko­la väl­jer bort allt kött

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­[email protected]­rekt­press.se

– Ni får gär­na pro­va.

Koc­ken Mag­nus Naess tar emot oss i Glo­ba­la gym­na­si­ets re­stau­rang. Fram­för oss syns det som åter­står av da­gens lunch­ser­ve­ring ef­ter att sko­lans 700 ele­ver­na ätit. Nu är det köks­per­so­na­lens tur att tes­ta den mus­ti­ga gry­tan och det väl till­tag­na sal­lads­bor­det.

– I dag blev det en helt ve­gansk me­ny, vil­ket hän­der gans­ka of­ta. Vi tyc­ker själ­va att det är kul att la­ga och ef­tersom vi har 40 ve­ga­ner på sko­lan så un­der­lät­tar det när al­la äter sam­ma mat. Dess­utom går tren­den i he­la sam­häl­let mot mer ve­gansk mat, sä­ger Mag­nus.

Själv kom han hit 2012. Då ha­de sko­lan re­dan haft en helt ve­ge­ta­risk me­ny i fy­ra år, ef­ter en om­röst­ning där ele­ver, lä­ra­re och sko­lans per­so­nal fick kom­ma till tals.

– 65 pro­cent rös­ta­de för det ve­ge­ta­ris­ka av mil­jöoch djur­hän­syn, kon­sta­te­rar Mag­nus.

Pris från Dju­rens rätt

Där and­ra sko­lor väl­jer att ta små steg i en grö­na­re rikt­ning ge­nom att till ex­em­pel skip­pa köt­tet en dag i vec­kan så har Glo­ba­la gått be­tyd­ligt läng­re. En­ligt Mag­nus är de den en­da kom­mu­na­la sko­lan i he­la lan­det som ser­ve­rar hel­ve­ge­ta­riskt, nå­got som ock­så gett na­tio­nell upp­märk­sam­het. In­te minst när sko­lan ny­li­gen till­de­la- jag gör har be­ty­del­se. För sko­lan be­ty­der det ock­så att vi kän­ner att vi kan in­spi­re­ra and­ra. Det blir en push att fort­sät­ta på den in­slag­na vägen, sä­ger Mag­nus.

Svårt att fö­ra vet­tig de­batt

Nu vill han få fler skol­kök att upp­täc­ka den ve­ge­ta­ris­ka mat­lag­ning­en. Med eg­na pro­jek­tet Ve­go­lyf­tet be­sö­ker Mag­nus sko­lor i he­la lan­det för att in­spi­re­ra och lä­ra ut tips som ska un­der­lät­ta för storkök som vill gå i en grö­na­re rikt­ning. Hit­tills har han ut­bil­dat om­kring 200 skolkoc­kar och han är även upp­ta­gen med att skri­va en bok med re­cept an­pas­sa­de till storkök.

– Att la­ga ve­ge­ta­riskt är till­freds­stäl­lan­de, spän­nan­de och häf­tigt, sä­ger han.

I dag hyl­las han för sin grö­na mat­lag­ning, men så har det in­te all­tid va­rit. Skep­tis­ka kom­men­ta­rer som ”ja­ha, det är du som ba­ra ser­ve­rar kok­ta mo­röt­ter” var för någ­ra år se­dan mer re­gel än un­dan­tag när han möt­te koc­kar från and­ra skol­kök i lan­det.

– Folk är mer på­läs­ta i dag men sam­ti­digt öns­kar jag att frågan in­te var så po­la­ri­se­rad. Det gör det svårt att fö­ra en vet­tig de­batt. Jag vill egent­li­gen ba­ra få fler att upp­täc­ka hur gott det är med ve­ge­ta­riskt, sä­ger Mag­nus Naess.

Vi tyc­ker själ­va att det är kul att la­ga och ef­tersom vi har 40 ve­ga­ner på sko­lan så un­der­lät­tar det när al­la äter sam­ma mat. Dess­utom går tren­den i he­la sam­häl­let mot mer ve­gansk mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.