Kro­gar kla­ra för Med­bor­gar­hu­set

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Per Brandt

Li­ba­ne­siskt och ha­wai­i­anskt. Nu är det klart med två nya kro­gar i Med­bor­gar­hu­set som ska ska­ka liv i Folkun­ga­ga­tans bort­glöm­da del. Upp­rust­ning­en av Med­bor­gar­hu­set på­går för fullt. Nu har sta­den gjort klart med två nya hy­res­gäs­ter för två av lo­ka­ler­na i bot­ten­pla­net, Me- ze­fa­bri­ken och Ha­waii po­ké.

De bå­da lo­ka­ler­na lig­ger mot Folkun­ga­ga­tan och sta­dens hop­pas att de ska ”kom­plet­te­ra sta­dens ut­bud på ett än­nu bätt­re sätt och bi­dra till att den­na, ti­di­ga­re li­te bort­glöm­da, del av Folkun­ga­ga­tan blir ett na­tur­ligt stråk för bo­en­de, an­ställ­da och be­sö­ka­re i om­rå­det”, skri­ver man på sin hem­si­da.

In­flytt­ning är be­räk­nad till när he­la upp­rust­ning­en av Med­bor­gar­hu­set är klar, vil­ket en­ligt sta­dens hem­si­da ska va­ra som­ma­ren 2020.

I Med­bor­gar­hu­set finns yt­ter­li­ga­re två, be­tyd­ligt stör­re lo­ka­ler, med plats för yt­ter­li­ga­re re­stau­rang­er mot Sö­der­hal­lar­na. Där är inga hy­res­gäs­ter kla­ra än­nu.

Så här tän­ker sig sta­den att Med­bor­gar­hu­set ska se ut när det är klart. VISION.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.