Re­kord­stort box­nings­del­ta­gan­de

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe

Nu ar­ran­ge­ras box­nings­SM i Stock­holm för förs­ta gång­en på tolv år – med re­kord­stort del­ta­gan­de. Hel­gen den 14–16 de­cem­ber av­görs svensk mäs­ta­re i box­ning i Eriks­dals­hal­len på Ring­vä­gen i Sö­der­malm. 177 box­a­re från he­la Sverige kom­mer täv­la om ti­teln och nytt för i år är att ju­ni­o­rer, ung­do­mar och se­ni­o­rer på bå­de dam- och herr­si­dan täv­lar i sam­ma tur­ne­ring.

– På ama­tör­ni­vå i Sverige är det här det störs­ta. Ti­di­ga­re har åld­rar­na va­rit splitt­ra­de, all­tid. Nu gör man det för förs­ta gång­en till­sam­mans, sä­ger box­nings­do­ma­ren och Djur­gårds­klubb­med­lem­men Jan­ne Bengts­son som ock­så är press­kon­takt för ar­range­mang­et.

Tur­ne­ring­en ar­ran­ge­ras av Svens­ka Box­nings­för­bun­det och Stock­hol­mGot­lands Box­nings­för­bund och se­nas­te gång­en SM av­gjor­de i Stock­holm var 2006.

Klas­sisk are­na

Just Eriks­dals­hal­len är en klas­sisk are­na för box­ning i Sverige, be­rät­tar Jan­ne Bengts­son.

– Den kal­la­des för­ut för Sö­ders Ma­di­son Squa­re Gar­den, du vet som i New York, ef­tersom många proffs box­ats där.

Bil­jet­ter­na kos­tar 100 kro­nor per dag vid köp i dör­ren, men de går ock­så att få för hal­va pri­set på Stock­holms box­nings­klub­bar.

Vart kan man vän­da sig om man skul­le vil­ja bör­ja på box­ning?

– Al­la klub­bar tar emot nya och man kan kom­ma in när som helst. Det är ba­ra att pra­ta med trä­na­ren och sät­ta igång. Sen får han el­ler hon va­ra med dom and­ra och trä­na.

Jan­ne Bengts­son ser ett ökat in­tres­se för box­ning, fram­förallt hos barn.

– Hos oss väl­ler det in folk mel­lan 10 och 15 år just nu, be­rät­tar han.

Svens­ka mäs­ter­ska­pet i box­ning av­görs i Eriks­dals­hal­len i de­cem­ber. SLAGKRAFT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.