Bi­sarrt att jag tras­kar for­ta­re än bus­sen kör

Södermalmsnytt - - Hej Södermalm -

V ar­je mån­dag un­der min för­äld­ra­le­dig­het tog jag en barn­vagns­pro­me­nad från Fruäng­en till en av mat­bu­ti­ker­na i Skär­hol­men för att vec­ko­hand­la. Det blev en per­fekt för­mid­dags­vi­la för dot­tern och jag ha­de än­då ing­et kör­kort.

På vägen hem lyc­ka­des jag näs­tan all­tid mis­sa buss 173 pre­cis. Snabbt lär­de jag mig att det in­te gjor­de nåt. Om jag med ras­ka steg gick till Smis­ta al­lé hann jag dit fö­re bus­sen jag just mis­sat i Skär­hol­men.

173:an tar en helt sjukt lång och omo­ti­ve­rad om­väg upp till en tra­fik­plats i ett in­du­stri­om­rå­de ovan­för E4. Ef­ter det snur­rar den runt ett varv i Kung­ens kur­va in­nan den kom­mer till sin förs­ta håll­plats på Smis­ta al­lé som få­gel- och gång­vä­gen lig­ger ex­akt 1,3 kilo­me­ter från Skär­hol­mens cent­rum.

Det kän­des smått bi­sarrt att jag lyc­ka­des tras­ka till håll­plat­sen snab­ba­re än SL:s blå stom­buss kör­de dit. Tvär­bus­sar­na ska ju ta re­se­nä­rer mel­lan sto­ra tra­fik­knut­punk­ter – som in­te är di­rekt­för­bund­na med spår­tra­fik – på ett snabbt och ef­fek­tivt sätt.

Den dry­ga buss­re­san och det fak­tum att jag till slut lyc­ka­des ta kör­kort är de främs­ta an­led­ning­ar­na till att jag of­ta tar bi­len till Skär­hol­men nu­me­ra. Men i vec­kan stod det klart att 173:an ska slu­ta ta om­vä­gen till det där av­lägs­na in­du­stri­om­rå­det ovan­för E4 och i stäl­let åka ra­ka vägen från Skär­hol­men till Kung­ens kur­va och vi­da­re till Fruäng­en.

Jag har full för­stå­el­se för att de som bor nä­ra håll­plat­ser som blir av med blå­bus­sen är upp­rör­da.

Men för mig är det en se­ger. Så när jag nu ska va­ra för­äld­ra­le­dig med vår and­ra dot­ter blir mitt förs­ta löf­te att lå­ta bi­len stå och ta 173:an i stäl­let. Läs ar­ti­keln ” SL:s stom­buss­lin­jer i Sö­derort dras om” på Stock­holmdi­rekt.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.