Jul­kul i Sto­ra Bleck­tornspar­ken

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Den 22 de­cem­ber kloc­kan 11.00 bör­jar vi ra in ju­len Jul­tom­ten och Tomte­mor kom­mer att va­ra på plats he­la da­gen för att träf­fa al­la barn. Vi kom­mer ock­så att ha vår tom­te­verk­stad öp­pen så att bar­nen kan pyss­la med nis­sar­na. Det här hän­der ock­så un­der da­gen • Ka­nin­hopp­ning kloc­kan 12.00 • Aya Baya Band kloc­kan 13.00 • Fi­ka-, korv- och popcorn­för­sälj­ning • Lot­te­ri och tips­pro­me­nad • Djur­vis­ning • Pon­ny­rid­ning. Al­la ak­ti­vi­te­ter är kost­nads­fria och i café­et går det bra att be­ta­la kon­tant el­ler med Swish. Frå­gor? Ring

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.