Jul­buffé

Södermalmsnytt - - Södermalm -

– Min mor­mor har job­bat på grupp­bo­en­de ti­di­ga­re och pep­pa­de mig att sö­ka. Jag är glad att jag gjor­de det för det vi­sa­de sig pas­sa mig jät­te­bra, sä­ger Ar­vid Alm.

fter som­mar­jobbs­pe­ri­o­den ck Ar­vid frågan om att bli tim­vi­ka­rie och ef­tersom att han triv­des bra tac­ka­de han ja. – Som tim­vi­ka­rie kan man be­stäm­ma själv hur myc­ket man vill job­ba och det gjor­de att jag kun­de job­ba på si­dan av stu­di­er­na. Jag tog stu­den­ten i ju­ni i år och har fort­satt job­ba se­dan dess, sä­ger Ar­vid Alm.

I job­bet in­går att va­ra säll­skap och stöd till per­so­ner­na som bor där. Det kan hand­la om att se till så att de kom­mer iväg på till ex­em­pel dag­li­ga verk­sam­he­ter el­ler and­ra ak­ti­vi­te­ter, hjäl­pa till att pac­ka väs­kor in­för ak­ti­vi­te­ter, la­ga mat el­ler titta på tv till­sam­mans.

Det bäs­ta med job­bet tyc­ker Ar­vid är um­gäng­et med de bo­en­de och kol­le­gor. Han be­skri­ver det som en fa­milj där al­la kän­ner och li­tar på varand­ra. – I det här job­bet är man med om så många na stun­der. tt ex­em­pel var de gång­er när jag bli­vit seg av att va­ra på lek­tio­ner i sko­lan, åk­te till job­bet di­rekt ef­ter och all­tid möt­tes av sto­ra var­ma kra­mar. Det är verk­li­gen värl­dens bäs­ta jobb. Jag har lärt mig så otro­ligt myc­ket. In­te ba­ra om funk­tions­hin­der och di­a­gno­ser, utan ock­så hur man lä­ser män­ni­skor och ser de­ras be­hov utan att de be­hö­ver sä­ga det rakt ut. Ons­dag den 19/12 och tors­dag 20/12 ar­ran­ge­rar Tan­to ak­ti­vi­tets­cen­ter jul­buffé. Väl­kom­men till Ro­sen­luds­ga­tan 44a. Fö­ran­mä­lan krävs. Först till kvarn gäl­ler. An­mäl dig på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.