De­lar av Kul­tur­sko­lan flyt­tar in i Stads­mu­se­et

Södermalmsnytt - - Södermalm - Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe

Kul­tur­sko­lans verk­sam­het Unga Be­rät­tar, som idag hyr en lo­kal på Rag­valds­ga­tan 14 på Sö­der­malm, fö­reslås nu flyt­ta till Stads­mu­se­et vid Slus­sen. Kul­tur­för­valt­ning­en vill flyt­ta Kul­tur­sko­lans verk­sam­het Unga Be­rät­tar, från Rag­valds­ga­tan 14 till Stads­mu­se­et in­till Slus­sens tun­nel­ba­na.

Flyt­ten ska ske vå­ren 2019 och in­ne­bär en be­spa­ring på 260 000 kro­nor på ett år för sta­den, en­ligt kul- tur­för­valt­ning­ens skri­vel­se.

Kul­tur­sko­lan kom­mer få till­gång till sam­ma mängd yta som ti­di­ga­re, med en works­hopy­ta, en kon­tor­sy­ta och även ett helt nytt re­di­ge­rings­rum för film- och ljud­pro­duk­tion. Allt be­lä­get i mu­se­ets vänst­ra fly­gel sett från tor­get.

– Vi ser jät­te­po­si­tivt på flyt­ten, bå­de för­de­len att få en cen­tral plats som al­la kän­ner till samt kom­pe­tens­ut­by­tet, sä­ger Jo­han Wes­terlund som är ut­veck­lings­le­da­re på Unga Be­rät­tar.

Han be­rät­tar att de för- mod­li­gen kom­mer ha en hel del sam­ar­be­ten med mu­se­et, bland an­nat pla­ne­rar dem att ha en ge­men­sam påsklovs­ak­ti­vi­tet.

Verk­sam­he­ten kom­mer in­te be­hö­va stänga un­der flyt­ten, mer än kanske nå­gon en­sta­ka dag.

Det ska på­pe­kas att det­ta en­dast är ett för­slag till be­slut i nu­lä­get, men allt pe­kar på att flyt­ten kom­mer klub­bas av po­li­ti­ker­na när det ska upp i kul­tur­nämn­den den 18 de­cem­ber.

NYA GÄS­TER. Stads­mu­se­et kom­mer in­hy­sa en del av Kul­tur­sko­lans verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.