GRÖN GRANNSÄMJA PÅ SÖ­DER

Södermalmsnytt - - Hej Södermalm - Sop­hie Stig­fur 073-6006909 sop­hie.stig­[email protected]­rekt­press.se

Sö­der­bor­na i Eko­koo­pe­ra­ti­vet Po­ta­tisupp­ro­ret be­stäl­ler va­ror di­rekt från en gros­sist. ’’Det eko­lo­gis­ka ut­bu­det är stör­re och håll­bar­het myc­ket läng­re. sä­ger Ani­ta Ahl­ström och Kristi­na Schol­lin-Berg.

I över ett år har Sö­der­malms­bor­na i Eko­koo­pe­ra­ti­vet Po­ta­tisupp­ro­ret kring­gått matjät­tar­na och be­ställt va­ror di­rekt från en gros­sist. In­tres­set har in­te va­rit sky­högt – men gäng­et ger in­te upp. Blom­kål, söt­po­ta­tis, ägg och så en stor tra­ve grönkål, la­gom till jul. Det är vad med­lem­mar­na i Eko­koo­pe­ra­ti­vet Po­ta­tisupp­ro­ret be­ställt till da­gens le­ve­rans.

Det har nu gått drygt ett år se­dan någ­ra mat­re­bel­ler, in­spi­re­ra­de av Eko­koo­pe­ra­tio­nen för 17 som va­rit igång i Sö­derort se­dan 2011, drog igång ini­ti­a­ti­vet även på Sö­der­malm. En gång i må­na­den le­ve­re­ras allt från tvätt­me­del till frukt­lå­dor – allt eko­lo­giskt – di­rekt från gros­sis­ten till Dy­na­mos lo­kal på Sö­der­man­na­ga­tan dit med­lem­mar­na tras­kar för att häm­ta ut si­na be­ställ­ning­ar.

– Det är förs­ta gång­en, men det kom­mer att bli fler. Dels äter vi mer ve­ge­ta­riskt hem­ma och så har jag gått i mor­fars fot­spår och bör­jat äta en­bart eko­lo­giskt på gam­la dar, sä­ger Ida Se­ger­ros-Young som ta­git sig hit från Zin­ken.

Bätt­re ut­bud än i bu­ti­ker­na

Det är för­vis­so in­te mils­vi­da bort, men det krä­ver än­då stör­re an­sträng­ning än att knal­la ner och hand­la i när­bu­ti­ken på hör­net. Och hon är in­te den en­da som valt att gö­ra sig det be­svä­ret. Fle­ra åker från Gärdet och Örns­berg, och Kristi­na Schol­linBerg som hål­ler i da­gens le­ve­rans, bor i Mid­som­mar­kran­sen.

– Vi tyc­ker att det är värt det. Man kan väl­ja bland ett myc­ket stör­re eko­lo­giskt ut­bud än i bu­ti­ker­na och så är det myc­ket läng­re håll­bar­het ock­så, sä­ger hon.

Ani­ta Ahl­ström, som bor runt knu­ten, in­stäm­mer.

– Jag ser ba­ra för­de­lar. Det är färs­ka fi­na va­ror som man vet var de kom­mer ifrån, bil­li­ga­re och ing­et svinn. Så är det ro­ligt ock­så, man bör­jar pra­ta med folk man kanske ald­rig ha­de träf­fat an­nars.

Hop­pas få fler att an­slu­ta

Trots att kon­cep­tet tor­de loc­ka fler på mil­jö­med­vet­na Sö­der, har det gått rätt trögt med med­lems­till­ström­ning­en. För ett år se­dan var tolv hus­håll med, en siff­ra som prin­cip är oför­änd­rad i dag. Ani­ta tror in­te att det be­ror på oin­tres­se, ut­an att folk helt en­kelt in­te vet om att möj­lig­he­ten finns. Själv fick hon ve­ta om det av en slump via en gran­ne.

Någ­ra av kärn­med­lem­mar­na har ock­så flyt­tat från stan, så nu be­hövs nya kraf­ter.

– Vis­sa tror nog att det är mer jobb än vad det är ock­så, det hand­lar om fy­ra tim­mars ar­betsin­sats två gång­er om året, och man får så myc­ket till­ba­ka, sä­ger Ani­ta.

FOTO: JANNIE FLODMAN

EN­VI­SA. Verk­sam­he­ten har in­te rik­tigt blomst­rat upp som de hop­pats. Nu tar de nya tag för att loc­ka fler Sö­der­malms­bor att an­slu­ta sig till Po­ta­tisupp­ro­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.