DÅ rivs Ho­vet

Södermalmsnytt - - Hej Södermalm - Mi­chael Toll mi­[email protected]­rekt­press.se

Ho­vet vid Glo­ben­om­rå­det ska ri­vas. Nu har nya de­tal­jer om tids­sche­mat bli­vit of­fent­li­ga.

Att Ho­vet pla­ne­rar att ri­vas har vi skri­vit om ti­di­ga­re, li­kaså att Glo­ben ska ge­nom­gå en om­fat­tan­de re­no­ve­ring och upp­rust­ning då are­nan in­te läng­re hål­ler måt­tet, va­re sig när det kom­mer funk­tion, skal­skydd el­ler sä­ker­het.

På stads­bygg­nads­nämn­dens mö­te i vec­kan ska ett så kal­lar start-PM för pla­ner­na klub­bas. Klart är att Ho­vet ska ri­vas för att ge plats åt bostäder, kom­mer­si­el­la ytor samt två un­der­jor­dis­ka is­rin­kar.

– Ar­be­tet pågår för fullt. Men det är po­li­tis­ka be­slut som ska fat­tas och många pus­sel­bi­tar som ska fal­la på plats, sä­ger Mats Vi­ker, vd på SGA Fas­tig­he­ter.

Riv­ning om 3-4 år

Må­let är att ta fram till­räck­ligt med in­for­ma­tion och upp­gif­ter för att det ska kun­na ska­pas un­der­lag för ge­nom­fö­ran­de­be­slut, som

kan klub­bas av kom­mun­full­mäk­ti­ge. Lyc­kas man med det kan riv­ning­en av Ho­vet dra igång år 2022.

– Det är pla­nen. När Glo­ben har rus­tats kan Ho­vets verk­sam­het flyt­ta in där. Och ef­ter det kan vi dra igång med riv­ning­en, sä­ger Mats Vi­ker.

Kan byg­gas 1 000 bostäder

Tan­ken är att det ska byg­gas ett bo­stads­kvar­ter vid Ho­vet och tom­ten där Sö­dersta­di­on ti­di­ga­re låg. En­ligt pro­gnos kan det rym­mas mel­lan 7001 000 bostäder samt kon­tor, bu­ti­ker, re­stau­rang­er och ett an­tal för­sko­lor på plat­sen.

Un­der de nya kvar­te­ren ska det bli en ” Hötorgs­hall­en­lik­nan­de” kom­mer­si­ell yta i ga­tu­plan, och un­der den två ishoc­key­rin­kar för trä­ning.

He­la det nya om­rå­det är en del av pro­jek­tet ”Sö­dersta­den” där den lång­sik­ti­ga pla­nen är att ska­pa en stads­mil­jö som län­kar sam­man Ham­mar­by­sjöstad, Års­ta, Enske­de, Blås­ut och Sö­der­malm.

FOTO: CASTELLUM STOCK­HOLM, WALLENSTAM, ÅKE SUNDVALL PRO­JEKT

SPORTIGA BOSTÄDER. Ett bo­stads­kvar­ter ska byg­gas ovan­på två un­der­jor­dis­ka is­rin­kar där Ho­vet idag står.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.