FOLKTOMT!

EF­FEKT AV SLUSSENBYGGET. Spon­ta­na kun­der­na för­svin­ner när ing­en pas­se­rar Om­bygg­na­tio­ner­na vid Slus­sen har haft en ne­ga­tiv på­ver­kan på fle­ra re­stau­rang­er och kafé­er. På Folkun­ga­ga­tan upp­ger någ­ra att kund­kret­sen hal­ve­rats: – Jag har fått läg­ga om he­la mi

Södermalmsnytt - - Sidan 1 -

Se­dan Ka­ta­ri­na­vä­gen stäng­des av för buss­tra­fik käm­par hand­la­re på Folkun­ga­ga­tan när spon­tan­kun­der­na blir allt fär­re.

Det var som­ma­ren 2016 som Ka­ta­ri­na­vä­gen stäng­des av i sam­band med om­bygg­na­tio­nen av Slus­sen. Ti­di­ga­re var Tjär­hovs­plan en knut­punkt för buss­lin­je 2 och 3, vil­ket gjor­de att många män­ni­skor pro­me­ne­ra­de där­i­från väs­terut längs Folkun­ga­ga­tan.

Men se­dan kör­vä­gen lagts om och bus­sar­na nu i stäl­let stan­nar vid Ny­torgs­ga­tan, har fle­ra kafé­er och re­stau­rang­er mel­lan Rensti­er­nas ga­ta och Ny­torgs­ga­tan, upp­levt en re­jäl för­säm­ring av kund­flö­det.

– De spon­ta­na kun­der­na, folk som pro­me­ne­rar för­bi och blir sug­na på att tit­ta in, har helt för­svun­nit. Ing­en pas­se­rar här läng­re, de sit­ter ju i bus­sar­na som åker för­bi, sä­ger Jonna Jo­nas­son som dri­ver kafé­et Eat with Jonna.

– Små verk­sam­he­ter drab­bas hår­dast, har man peng­ar kan man ju ba­ra flyt­ta. Käm­par hårt Den in­dis­ka re­stau­rang­en Gand­hi vägg i vägg upp­ger sam­ma sak. Trots att vi kom­mer mitt un­der lunch­tid är lo­ka­len gans­ka tom. Så­här har det sett ut i två år, be­rät­tar koc­ken Na­ray­an Ghosh.

– Det är jät­tesvårt, men vad ska man gö­ra. Vi har bör­jat sat­sa mer på ta­ke away via oli­ka ap­par, men har mind­re per­so­nal och får käm­pa myc­ket för att över­le­va.

Även Tea­me, som äger fru- kost­fi­ket Ca­fe 91 någ­ra me­ter bort, är hårt an­strängd av si­tu­a­tio­nen. Kun­der­na, så­väl som dags­kas­san, har mins­kat med hälf­ten – och han ser ing­en ljus­ning i när­tid.

– Det är in­te lätt. Jag har fort­fa­ran­de stam­mi­sar­na men det är an­strängt i slu­tet på må­na­den. Räk­ning­ar­na tar ju in­te se­mes­ter, de kom­mer och kom­mer. Men man kla­rar det på nå­got sätt. Mitt hopp är att Slus­sen blir fär­digt. ”Klen tröst för hand­lar­na” Men som tur är ska var­ken Tea­me el­ler nå­gon av de and­ra af­färs­verk­sam­he­ter­na på ga­tan be­hö­va vän­ta sju år tills nya Slus­sen är klart, be­rät­tar Eva Ros­man, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig för Slus­sen­pro­jek­tet. När den nya hu­vud­bron kom­mer på plats 2020 är det näm­li­gen tänkt att Ka­ta­ri­na­vä­gen ska öpp­nas för buss­tra­fik igen.

– Det är en klen tröst för hand­lar­na, men det drö­jer i al­la fall in­te till 2025. Slus­sen är ju en väl­digt vik­tig knut­punkt, in­te minst för kol­lek-

Det är in­te lätt. Jag har fort­fa­ran­de stam­mi­sar­na men det är an­strängt i slu­tet på må­na­den. Räk­ning­ar­na tar ju in­te se­mes­ter

tiv­tra­fi­ken. När vi byg­ger om och flö­de­na för­änd­ras kan det bli kon­se­kven­ser långt ut­an­för Slus­sens om­rå­de, det är ound­vik­ligt, sä­ger hon. Har bytt in­rikt­ning Jonna Jo­nas­son har själv helt lagt om sin verk­sam­het på grund av Slussenbygget. I dag syss­lar hon främst med ca­te­ring och event, men har öp­pet fi­ket på hel­ger­na.

– Jag blev trött på att stå här som en sta­ty i en tom lo­kal och fick tän­ka om för att hit­ta and­ra lös­ning­ar. Det är jät­te­kul, men själv­klart blir man led­sen av att mär­ka att ens verk­sam­het in­te bär. Sop­hie Stig­fur 073-600 69 09 sop­hie.stig­[email protected]­rekt­press.se

Tea­me sä­ger att det är svårt att få eko­no­min att gå ihop se­dan Ka­ta­ri­na­vä­gen stäng­des av för tra­fik. Jonna på Eat with Jonna har lagt om sin af­färs­verk­sam­het för att kla­ra eko­no­min un­der Slussenbygget. TUFFT. TÄN­KER OM. Koc­ken Na­ray­an Ghosh på in­dis­ka res- SAT­SAR PÅ TA­KE AWAY. tau­rang­en Gand­hi. FOTO: JANNIE FLOD­MAN

Fle­ra af­färs­verk­sam­he­ter på Folkun­ga­ga­tan tap­par kun­der på grund av att Ka­ta­ri­na­vä­gen stängts av för tra­fik. TOMT?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.