Så fi­rar du IN­TE jul

Kal­le An­ka, mor­mor som däc­kat av i sof­fan och lång­sitt­ning­ar med tind­ran­de ögon i all ära. Det finns al­ter­na­ti­va sätt att fi­ra, el­ler in­te fi­ra, jul. Gör hög­ti­den till din egen, ge­nom att anam­ma nå­gon av des­sa tra­di­tio­ner – el­ler star­ta en ny.

Södermalmsnytt - - Sidan 1 -

Byt Bin­go­lot­to mot hip­ho­pad­vent Up­pe­sit­tar­kväl­len ten­de­rar att bli en smu­la för­ut­säg­bar, en egen­skap som ock­så är själ­va po­äng­en med jul en­ligt många. Men är du su­gen på att tes­ta nåt nytt 23 december kan du kna­ta till Ba­bas bur­gers i Hög­da­len. Här van­kas det hip­hop­spel­ning­ar var­je ad­vent till för­mån för War Child Swe­den och de­ras ar­be­te för att hjäl­pa barn som be­fin­ner sig i krig.

Un­der sön­da­gar­na i december har ar­tis­ter som Ame­tist och Shewit hit­tills stått bakom spa­kar­na. Dan fö­re dop­pa­re­dan är det Ib­be och Black Moo­se som står för to­ner­na. Kloc­kan 16-18 sön­dag 23 december ut­lo­vas grym mu­sik – och gi­vet­vis grym­ma ham­bur­ga­re.

Gra­tis in­trä­de, men do­na­tio­ner till War Child Swe­den upp­munt­ras. Ga­pa för full hals I Sö­derort finns en dold pär­la som drar folk från he­la Stock­holm med si­na fri­släpp­ta ka­ra­o­ke­kväl­lar: Rågs­veds krog. Här är det fullt ös så gott som var­je helg un­der he­la året, och julaf­ton är ing­et un­dan­tag. Tvärtom hålls här en ex­train­satt jul­ka­ra­o­ke var­je år. Med start kloc­kan 21 bjuds al­la in till sång och dans, oav­sett om man sak­nar nå­gon att fi­ra jul med el­ler ba­ra vill kom­ma bort från tjoc­ka släk­ten en stund.

Aga­ta öpp­na­de kro­gen för sju år se­dan till­sam­mans med sin dot­ter Nat­halie Sla­ger­strand. När hon själv släp­per ut hå­ret och kli­ver upp på bar­dis­ken för en dans, är det lätt att som första­gångs­be­sö­ka­re tro att det bör­jat spå­ra ur. Men just den fö­re­te­el­sen hör till. Al­la får dan­sa på bor­den om käns­lan fal­ler in.

– Man ska in­te be­hö­va åka till Me­del­ha­vet för att släp­pa loss, man kan ba­ra åka till Rågs­ved, sä­ger hon och skrat­tar. Hyl­la fot­bolls­le­gen­dar på Sö­der-vis I SoFo hit­tar du stans kanske mest pas­sio­ne­ra­de – och lång­li­va­de – jultra­di­tion. I år är det näm­li­gen 44:e året i rad som fot­bolls­spe­la­ren Nac­ka Skoglund hedras på själ­vas­te dop­pa­re­dan. An­led­ning­en till att det sker på julaf­ton? Jo, det var näm­li­gen just den­na dag som fot­bolls­le­gen­da­ren föd­des, år 1929. Se­dan han gick bort har trog­na Ba­jenfans sam­lats ut­an­för hans barn­doms­hem på Ka­ta­ri­na Bang­a­ta kloc­kan 10, där sport­jour­na­lis­ten Claes G Bengts­son hål­ler tal om fot­bolls­le­gen­dens livs­gär­ning­ar. Kloc­kan 12 fort­sät­ter den tra­di­tions­en­li­ga hyll­ning­en med tal av Ba­jen Fans grun­da­re Ste­fan Mag­nus­son vid Nac­ka-sta­tyn, ett sten­kast bort.

Hyll­ning­en, som drar myc­ket folk var­je år, är en ob­li­ga­to­risk start på ju­len an­ser Claes G.Bengts­son.

– Det in­går i en Sö­der­bos liv att gå dit och hyl­la le­gen­den Nac­ka.

” Nac­ka” Skoglund bör­ja­de sin fot­bolls­kar­riär i kvar­ter­sla­get BK Stjär­nan på Sö­der­malm 1943 och gick vi­da­re till Ham­mar­by IF. I en om­röst­ning på Ham­mar­bys hem­si­da över de 24 störs­ta Ba­jen­pro­fi­ler­na ge­nom ti­der­na kom Nac­ka på förs­ta plats. Ut­ma­nan­de konst istäl­let för shop­ping i mel­lan­da­gar­na Re­or i all ära, men kom­mer­sen ef­ter jul­hel­gen kan bli en smu­la trött­sam även för den mest de­di­ke­ra­de shop­pa­ren. Tur då att du kan kna­ta till Fars­ta cent­rum för att få li­te själs­lig ro – och du hit­tar den in­te i bu­ti­ker­na. På Krop­pa­plan 30 på­går näm­li­gen här en his­nan­de in­ter­ak­tiv konst- och fil­mupp­le­vel­se i un­der­jor­den, från re­gis­sö­ren bakom hyl­la­de Sa­tans De­mo­kra­ti, 27–30 december.

Fö­re­ställ­ning­en ShopEa­tDie lå­ter publi­ken själv sty­ra över sin upp­le­vel­se, ge­nom att vand­ra fritt runt i sce­no­gra­fin. Det är dock ing­et för den rädd­hågs­ne, ål­ders­grän­sen är 16 år och publi­ken er­fordras bä­ra mask un­der vis­tel­sen. Mer in­for­ma­tion och bil­jet­ter på shopea­tdie.se Sop­hie Stig­fur 073-6006909 sop­hie.stig­[email protected]­rekt­press.se

Fö­re­ställ­ning­en ShopEa­tDie ut­ma­nar al­la sin­nen un­der mel­lan­da­gar­na. KONST. Mah­moud Aln­fous och Saad Bacho i kö­ket på Ba­bas, som ar­ran­ge­rar hip­hop-gig i ju­le­tid. AD­VENT. FOTO: PRESSBILD FOTO: LINDA GREN

Claes G Bengts­son hål­ler i Nac­ka­snac­ket när Nac­kas vän­ner hed­rar hans min­ne vid barn­doms­hem­met på Ka­ta­ri­na Bang­a­ta 42 kloc­kan 10 på julaf­ton. TRADITIONSENLIGT.

Aga­ta Si­ewruk, äga­re till Rådsveds krog som kör ka­ra­o­ke var­je julaf­ton, sho­war loss på bar­dis­ken. Här är det tillå­tet att dan­sa på bor­den – men ba­ra två åt gång­en. SLÄPP LÖS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.