Nu ska båt­bo­en­det ut­vär­de­ras

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Fö­re 2011 var det in­te tillå­tet att bo på sin båt, men se­dan pro­jek­tet ”Bo på båt” lan­se­ra­des med 23 till­låt­na boplat­ser på vat­ten kun­de män­ni­skor in­te ba­ra bo lag­ligt på bå­tar­na ut­an även ange sin kaj­plats som post­a­dress. Hy­res­vär­den Stock­holms ham­nar er­bju­der ock­så av­lopp­stöm­ning, dricks­vat­ten, el och källsor­te­ring.

I no­vem­ber i år och kun­de vi kon­sta­te­ra att ing­en ut­vär­de­ring av pi­lot­pro­jek­tet gjorts, trots att sju år har gått .

Nu är det dock dags. I Stock­holms ham­nars bud­get för 2019 står det att pro­jek­tet ska ut­vär­de­ras och möj­lig­he­ten till ut­veck­ling av det re­do­vi­sas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.