Hal­va pri­set på SL-kor­tet vo­re mer rim­ligt än da­gens!

Södermalmsnytt - - Tyck Om! -

Bil­tra­fi­ken mins­kar in­te i Stock­holm hur man än för­sö­ker. In­te lär det mins­ka hel­ler när SL hö­jer pri­set igen.

Spe­ci­ellt när det gäl­ler pen­sio­nä­rer, ung­do­mar och stu­den­ter. 50% av vux­en­pri­set lå­ter li­te rim­li­ga­re än da­gens pris. Som­mar­kor­tet för­svann, ty­värr. In­bil­lar mig att många fler skul­le läm­na bi­len hem­ma om pri­ser­na in­te vo­re så höga. Stock­holms­pri­ser­na är för­stås lå­ga jäm­fört med Väs­ter­norr­land men läs­te idag i dags­pres­sen att i Lux­em­burg stad kom­mer man att få åka av­gifts­fritt från och med näs­ta år med tan­ke på kli­ma­tet.

God jul till al­la, även till bi­lis­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.