SNACKISARNA VI MINNS FRAN 2018

VÄCKTE MÅNGA KÄNSLOR. Hän­del­ser­na vi minns från 2018 – mas­sor­nas tåg­by­ten på Gull­mars­plan, upp­fin­ning­ar i vär­men och en blå jät­te­pe­nis

Södermalmsnytt - - Sidan 1 -

Det är in­te de störs­ta ny­hets­hän­del­ser­na man bru­kar min­nas när året ska sum­me­ras ut­an de där små snackisarna. Vi har ploc­kat ut åt­ta hän­del­ser från året som ska­pa­de de­batt, he­ta känslor el­ler ba­ra fick oss att skrat­ta. Text: Mi­chael Toll

1) Stru­let på grö­na lin­jen

Vad: Sto­ra fram­kom­lig­hets­pro­blem.

När: He­la som­ma­ren.

I bör­jan av ju­ni stängs de­lar av grö­na lin­jen av, och re­se­nä­rer tving­as by­ta tåg bå­de i Skärmar­brink och vid Gull­mars­plan, sam­ti­digt som det går gle­sa­re tra­fik än van­ligt.

I tio vec­kor är en tur längs lin­je 17 li­ka med svett, svor­do­mar, träng­sel och ir­ri­ta­tion. Men bort­ser man från de stac­kars re­se­nä­rer­na går allt en­ligt pla­ner­na.

SL lyc­kas hål­la sig till tid­pla­nen och upp­rust­ning­en spås nu hål­la i åt­minsto­ne 50 år.

2) Pe­nis på Kungs­hol­men

Vad: Upp­se­en­de­väc­kan­de konst­verk.

När: April

Under vå­ren må­lar konst­nä­ren Ca­ro­li­na Falk­holt en stor blå jät­te­pe­nis på en hus­fa­sad på Kungs­hol­men. Ver­ket he­ter ”Fuck the world”.

Pe­ni­sen får enorm upp­märk­sam­het och ham­nar bland an­nat på första­si­dan i The Gu­ar­di­an. Folk vall­fär­dar till Kro­no­bergs­ga­tan för att ta bil­der på snop­pen. Men erek­tio­nen blir kort­va­rig.

Ef­ter en vec­ka kan fas­tig­hets­ä­ga­ren in­te stå emot tryc­ket från ar­ga gran­nar och med­de­lar att den blå snop­pen ska må­las över, vil­ket ock­så sker.

3) Ny bland­ning i Stads­hu­set

Vad: Ny färg­kom­bi­na­tion. När: Ok­to­ber.

Val­nat­ten hin­ner knappt över­gå till mor­gon in­nan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na anar ugg­lor i mos­sen.

” Var gör Mil­jö­par­ti­et, var­för sva­rar de in­te när vi ring­er och vill bo­ka mö­te?!”

Sos­sar­nas far­hå­gor vi­sar sig stäm­ma, för MP li­e­rar sig myc­ket rik­tigt med Al­li­an­sen och till­sam­mans bil­dar de en ma­jo­ri­tet i Stads­hu­set. Men vad ska al­li­an­sen he­ta?

Det slu­tar till slut med en GRÖN­blå al­li­ans. En­ligt al­la in­blan­da­de är det ab­so­lut in­te nå­gon strids­frå­ga, så länge man sä­ger GRÖN­blå och in­te blågrön.

4) Na­ken­klub­ben på Sö­der

Vad: Natt­klubb där be­sö­ka­re in­te bär klä­der. När: Februari.

Under vin­tern star­tar en ny klubb, där gäs­ter­na upp­ma­nas kom­ma nak­na. ”Kom na­ken. Kom som du är. Gör vad du vill. All­ting stan­nar här”, är klub­bens led­ord.

Klubb Na­ket lig­ger i en käl­la­re på Göt­ga­tan 99 och har ”schyss­ta små vinklar och vrår” som läm­par sig yp­per­ligt som hång­el­rum, men klub­ben hand­lar in­te om sex, häv­dar ar­ran­gö­rer­na.

Na­ken­fes­ten läggs dock ner under vå­ren. An­led­ning­en sägs va­ra att klub­ben in­te ska­par nå­got bra ryk­te till re­stau­rang­en in­till.

5) Nytt sty­re, nya bygg­stopp

Vad: Ny ma­jo­ri­tet i Stads­hu­set vill se an­nan in­rikt­ning i Ci­ty. När: Ok­to­ber.

I sam­band med att den nya grön­blå ma­jo­ri­te­ten tar över står det klart att det in­te läng­re är ak­tu­ellt med två omdis­ku­te­ra­de bygg­pro­jekt i Ci­ty. Dels stop­pas pla­ner­na för ett nytt No­bel Cen­ter på Bla­si­e­hol­men, dels blir det stopp för en stor Apple­bu­tik i Kungs­träd­går­den.

Det här gör att fler bygg nytt-mot­stån­da­re anar vind i seg­len, bland an­nat blir det högin­tres­sant att se vad som hän­der med pla­ner­na på en stor om­gör­ning av Stu­re­plans­kvar­te­ren.

6) Kän­diskatt kid­nap­pas

Vad: Kat­ten Ca­to i Björk­ha­gen kid­nap­pas. När: Ok­to­ber.

I Björk­ha­gen finns det en katt som he­ter Ca­to som äls­kas av de bo­en­de i om­rå­det (till och med så myc­ket att de läm­nats in med­bor­gar­för­slag till Skarpnäcks stads­dels­för­valt­ning om att gö­ra en brons­för­gylld skulp­tur).

Men plöts­ligt miss­tänks kat­ten ha bli­vit stu­len, al­ter­na­tivt kid­nap­pad.

Björk­ha­gen är i chock och en stor sökin­sats ge­nom­förs. Till slut lyc­kas man lo­ka­li­se­ra Ca­to vid en Ica-bu­tik i Ty­resö. Om Ca­to bli­vit kid­nap­pad el­ler ba­ra vil­le ut på även­tyr blir ald­rig klar­lagt.

7) Het­tan ger upp­fin­na­re

Vad: Fläktin­no­va­tion i ex­trem­het­ta. När: He­la som­ma­ren.

Vi får upp­le­va den var­mas­te som­ma­ren se­dan Gustav Va­sa vand­ra­de in ge­nom stads­por­tar­na (1523 var en väl­digt varm som­mar).

På Oden­plan upp­mätts en tem­pe­ra­tur på över 50 gra­der (i so­len), bu­ti­ker­na säl­jer slut på si­na fläk­tar och pa­ni­ken vet inga grän­ser.

Vad gör vi? Jo, vi blir vå­ra eg­na små MacGy­vers och byg­ger eg­na ”fat­tig­mans-AC” (frys­ta läsk­flas­kor med vat­ten fram­för en van­lig golv­fläkt) i jak­ten på ky­la.

8) Cy­kel­hjälm­sir­ri­ta­tion

Vad: De­batt om huruvi­da cy­kel­hjälm är bra el­ler in­te När: Under hös­ten.

Under hös­ten på­går en de­batt bland Stock­holms po­li­ti­ker om cy­klis­ter bör upp­ma­nas att ha hjälm el­ler in­te. Allt bör­jar med att Lo­rentz To­vatt (MP) be­rät­tar att han in­te an­vän­der hjälm.

Då er­kän­ner Stock­holms tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (MP) att han in­te hel­ler bär hjälm kor­ta sträc­kor.

Nu blir Jan Va­le­skog (S) ro­sen­ra­san­de. Först an­kla­gar han Helldéns in­ställ­ning till hjälm för att va­ra ab­surd. Se­dan öns­kar att tra­fik­kon­to­ret ska re­do­vi­sa hur de ser på frågan.

1 SÅG RÖTT PÅ GRÖ­NA. Under som­ma­ren var det många re­se­nä­rer som var ir­ri­te­ra­de på grö­na lin­jen.

FOTO: JOHANN BERNÖVALL

2

FOTO: ERIK SIMANDER

6 FNATT EF­TER KATT. Björk­ha­gen­bor slöt sam­man för att hit­ta kat­ten Ca­to, och de gjor­de de – i Ty­resö.

FOTO: SACHA­RI­AS KÄLLDÉN

FOTO: JANNIE FLODMAN

8 HUVUDSAKEN. Hjäl­men ham­na­de i cent­rum.

FOTOKOLLAGE: STOCK­HOL­MDI­REKT

3 FÄRGBALANSERAT SAMTAL. Grupple­dar­na. Anna Kö­nig Jerl­myr (M), Da­ni­el Helldén (MP), Karin Ernlund (C), Lot­ta Ed­holm (L) och Erik Slott­ner (KD) häv­dar att det in­te var någ­ra pro­blem att vä­ja grön­blått istäl­let för blågrönt.

FOTO: YLVA BERGMAN

4 FULL GARDEROB? Klubb Na­ket på Sö­der­malm vil­le att gäs­ter­na skul­le va­ra näck.

ILLUSTRATION: APPLE/FOSTER&PARTNERS

5 BYGG­STOPP. Apples pla­ner på en bu­tik i Kungs­träd­går­den.

FOTO: SUSANNE PERSSON

7 ALLT I HETT. Tips på hur man till­ver­ka­de en egen AC spred sig som en löp­eld när som­mar­het­tan var som värst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.