Vi tes­tar Sö­ders bäs­ta piz­zor

22 000 del­tog i vår om­röst­ning om den bäs­ta piz­ze­ri­an på Sö­der­malm, där tre Hornstull-piz­ze­ri­or till slut tro­na­de på top­pen. Vi tog med oss en piz­zaäls­kan­de barn­fa­milj och åt, och åt, och åt ...

Södermalmsnytt - - Sidan 1 -

När vi en gång för al­la be­slöt att slå fast vil­ken piz­za på Sö­der som är go­dast, hag­la­de no­mi­ne­ring­ar­na in. En av dem stack ut li­te ex­tra. Det var en fa­milj på Bo­hus­ga­tan som me­na­de att den bäs­ta piz­zan i he­la stads­de­len – ser­ve­ras hem­ma i de­ras kök.

När det var dags att be­sö­ka de tre po­pu­lä­ras­te piz­ze­ri­or­na för smak­prov kun­de väl inga pas­sa bätt­re än piz­za­kon­näs­sö­rer­na i fa­mil­jen Wil­helms­son-Qu­ist­gaard. Per, Kristin och sö­ner­na Kon­rad, 10, och Har­ry, 7, som ätit myc­ket piz­za på bland an­nat Si­ci­li­en, tar sig an upp­gif­ten med stor en­tu­si­asm. Först ut är Café Del­lo Sport som da­gen till ära ser­ve­rar sin sto­ra stolt­het: VIP, ” Ve­ry Ita­li­an Piz­za”, med bland an­nat pan­cet­ta och po­ta­tis.

– Åt­ta av tio po­äng! ro­par Har­ry ef­ter förs­ta tug­gan.

– Otro­ligt gott, ovän­tat med po­ta­tis men det fun­ge­rar väl­digt fint, sä­ger Kristin.

”Vå­gar ta ut sväng­ar­na” – Jät­te­gott, det är vik­tigt med en tunn kris­pig bot­ten och det har de verk­li­gen fått till, tyc­ker Kon­rad, 10.

Fa­mil­jen är över­ens om att de kom­mer att kom­ma till­ba­ka och tras­kar vi­da­re till Pic­co­lo Ang­e­lo ett sten­kast bort. Här möts vi av en stolt To­mas Duru ba­kom dis­ken, som är rörd men in­te för­vå­nad över re­sul­ta­tet.

– Folk kom­mer he­la vä­gen från Sa­lem för vår egen­gjor­da gy­ros­sås. Många po­li­ser lun­char här var­je dag. Och de som job­bar på and­ra piz­ze­ri­or i när­he­ten ock­så för den de­len, skrat­tar To­mas Duru med en blink­ning till si­na kon­kur­ren­ter.

Till bords du­kas bland an- nat Gy­rospiz­za och Som­mar­piz­za med fårost och färsk spe­nat. Den sista, en ta­ke­a­way-fa­vo­rit bland picnicsäll­skap på väg till Lång­hol­men, blir klar fa­vo­rit även för test­patrul­len.

– Jag bru­kar in­te gil­la spe­nat och det är li­te ovant, men nu tyc­ker jag om det, sä­ger Kon­rad.

– Det här blev allt­så da­gen du upp­täck­te spe­nat, sä­ger pap­pa Per. – Nej. Men spe­nat­piz­za! Piz­za­sal­la­den med eget hem­ligt re­cept får ock­så tum­men upp. Fo­to­gra­fen Jannie sä­ger att hon fö­re­drar den här ty­pen av piz­ze­ri­or: ”van­li­ga piz­zor ut­an kru­si­dul­ler men så him­la go­da”.

Fra­sig bot­ten är a och o Mät­ta och be­låt­na är det dags för den sista an­hal­ten La Ca­sa Trat­to­ria. Den ele­gan­ta mil­jön ut­mär­ker sig di­rekt. Även här är det en stolt piz­za­ge­ne­ral, Ab­be Bar­got, som tar emot.

– Vi är oer­hört stol­ta, det be­ty­der att vi är den bäs­ta ve­dugns­piz­ze­ri­an på Sö­der ef­tersom de and­ra in­te har ve­dugn.

Koc­ken för­kla­rar de­tal­je- rat hur han job­bar med mjöl och tem­pe­ra­tu­rer för att få till den fra­si­ga bot­ten som till­sam­mans med en god to­mat­sås ut­gör a och o för en god piz­za.

– Du kan in­te räd­da en då­lig deg och sås med en bra fyll­ning. Ita­li­e­na­re är väl­digt stol­ta, det känns i sma­ken. Vi ser­ve­rar in­te bak­fyl­le­piz­za med ke­bab för sa­kens skull, då får man gå nå­gon an­nan­stans, sä­ger Ab­be.

Trots att säll­ska­pet knap­past är hung­ri­ga vid det här la­get, kas­tar vi oss gla­de­li­gen över de läck­ra ver­ken: Ro­ma­na, Na­po­li­ta­na och piz­za bi­an­co med ruc­co­la och kan­ta­rel­ler.

”Gam­la he­der­li­ga re­cept” Har­ry och Kon­rad tyc­ker att piz­zor­na är de go­das­te vi ätit under he­la kväl­len och me­nar att den tju­si­ga lo­ka­len är ett stort plus. Även Kristin tycks ha fun­nit sin fa­vo­rit.

– Hög kva­li­tet, gam­la go­da he­der­li­ga re­cept som är väl ut­för­da och räc­ker he­la vä­gen. Men po­ta­tis­piz­zan på Del­lo Sport glöm­mer jag in­te hel­ler, den får vi pro­va att la­ga hem­ma.

FOTO: JANNIE FLODMAN

FOLKETS FA­VO­RIT. Ca­fe Del­lo Sport, Pålsunds­ga­tan 8, vin­na­re av Sö­der­malmsnytts tävling om bäs­ta piz­zan på Sö­der.

HANTVERK. La Ca­sa le­ve­re­rar si­na ve­dugns­piz­zor med stolt­het: ”Det krä­ver ett sär­skilt hantverk och vår kock är sko­lad i Ita­li­en där ett helt år av ut­bild­ning­en helt äg­nas åt hur man han­te­rar de­gen” sä­ger Ab­be Bar­got.

VÅGAT. ”Hit kom­mer vi de­fi­ni­tivt till­ba­ka, jag gil­lar att de vågat ta ut sväng­ar­na i sma­ker­na sam­ti­digt som det är ge­nu­int ita­li­enskt”, sä­ger Per om Café Del­lo Sport.

INSTRUERAR. Kon­rad Wil­helms­son, 10 år, lär ut den ita­li­ens­ka ges­ten för ”åh vad gott”, som han lärt sig på Si­ci­li­en.

ENTUSIASTISK. Har­ry Wil­helms­son, 7 år, hug­ger in på Pic­co­lo Ang­e­los sto­ra stolt­het: Gy­rospiz­za.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.