Hem­ma

Södermalmsnytt - - Stockholm -

Det är en trå­kig tors­dags­ef­ter­mid­dag tills vi går in i in­nerstans förs­ta mo­dul­hus för ny­an­län­da som byggts i Tan­to. 16-åri­ga Mou­ner mö­ter upp oss i en­trén. Att bli väl­kom­nad in i folks hem känns för mig som ett pri­vi­le­gi­um. – Kaf­fe? Nä­hä, blir te bra? Mou­ner be­rät­tar att ef­tersom han är den en­da bland de ny­in­flyt­ta­de fa­mil­jer­na som han­te­rar svens­ka språ­ket bra, får han hjäl­pa till myc­ket med blan­ket­ter och tol­ka mö­ten. Wow. En 16-åring som hjäl­per ett helt kvar­ter.

Han tar upp sin mo­bil och vi­sar en film som en släk­ting skic­kat på hur de­ras hus i Sy­ri­en ser ut nu. Grått brå­te i spill­ror. Hans mam­ma kla­rar in­te av att tit­ta. Ett helt livs be­spa­ring­ar för att ska­pa ett hem som se­dan blir för­lo­rat. Än­då finns hop­pet om en ny fram­tid här i Stock­holm. Jag kom­mer all­tid för­und­ras över den styr­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.