Po­li­ti­kerns vrål fick klott­ra­ren på flyk­ten

Södermalmsnytt - - SIDAN 1 - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­[email protected]­rekt­press.se

När Väns­ter­par­tis­ten och Sö­der­malms­bon Ma­ria Han­näs ge­nom sitt föns­ter såg tre per­so­ner klott­ra vid Ka­ta­ri­na kyr­ka vid ett-ti­den på nat­ten ja­ga­de hon iväg dem – med ett vrål.

Det var för två vec­kor se­dan när Ma­ria Han­näs (V), som bland an­nat sit­ter i stads­bygg­nads­nämn­den, skul­le gå och läg­ga sig som hon såg att tre per­so­ner höll på att klott­ra på en mur vid Ka­ta­ri­na kyr­ka.

– Det var vid ett-ti­den, jag läg­ger mig gans­ka sent och skul­le öpp­na fönst­ret för att släp­pa in li­te sy­re. Då såg jag att de spray­a­de en stor jäk­la trea på mu­ren. Jag skrek: ”vad i hel­ve­te gör ni, lägg av!” Då slu­ta­de de, sä­ger Ma­ria Han­näs (V) och fort­sät­ter:

– Men sen kom jag på att tänk om de klott­rar på vå­rat hus, som är ny­re­no­ve­rat. Så jag gick ner i mor­gon­rock och stod i por­ten ef­tersom jag in­te ha­de nå­gon nyc­kel med mig och myc­ket rik­tigt skul­le de bör­ja klott­ra på näs­ta hus. Då skrek jag igen: ”slu­ta, an­nars ring­er jag po­li­sen” och då drog de iväg. Jag har en stark röst, spe­ci­ellt när jag blir arg.

Och arg blir Ma­ria Han­näs på ”rent klot­ter”.

– Graf­fiti kan va­ra fint men klot­ter är så trist och me­nings­löst. Det ba­ra för­stör och kos­tar peng­ar. De som jag stop­pa­de var inga ung­do­mar ut­an män över 20 år.

Ma­ria Han­näs har be­skri­vit hän­del­sen i ett in­lägg på Fa­ce­book som har fått 134 li­kes.

– Det har fått en him­la upp­märk­sam­het, folk sä­ger ” he­ja, he­ja” och ”vad bra!”. Jag tyc­ker att det är en na­tur­lig grej att re­a­ge­ra om man ser nå­gon klott­ra, sä­ger Ma­ria Han­näs (V).

FO­TO: MA­RIA HAN­NÄS

RÖT TILL. Ma­ria Han­näs tog en bild på klott­rar­na ef­ter att hon skrämt iväg dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.