Ba­jen nä­ra kon­kurs – sä­ger upp kon­trakt

Södermalmsnytt - - SIDAN 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Ham­mar­by ban­dy tving­as sä­ga upp samt­li­ga kon­trakt med spe­lar­na. Klub­bens eko­no­mi är nu så il­la där­an att man ris­ke­rar kon­kurs om in­te mil­jo­ner spa­ras in.

Ham­mar­by ban­dy tving­as sä­ga upp samt­li­ga kon­trakt med spe­lar­na. Klub­bens eko­no­mi är nu så il­la där­an att man ris­ke­rar kon­kurs.

Det var på ett mö­te i ons­dags som klub­ben in­for­me­ra­de spe­lar­na i herr­la­get om att de­ras kon­trakt sägs upp med ome­del­bar ver­kan, vil­ket Da­gens Ny­he­ter var först med att be­rät­ta.

För att räd­da klub­ben från kon­kurs och räd­da elit­li­cen­sen mås­te klub­ben spa­ra över en mil­jon kro­nor fram till sä­song­ens slut. Svens­ka Ban­dy­för­bun­dets li­cens­nämnd fat­tar se­nast den 31 mars ett be­slut om elit­li­cens kan be­vil­jas. Får man in­te den så tvångs­de­gra­de­ras Ham­mar­by från högs­ta se­ri­en.

Var­för man in­te lyc­kats få eko­no­min att gå ihop och tving­as till des­sa aku­ta åt­gär­der be­ror på att klub­ben för­lo­rat sto­ra spon­sorin­täk­ter och dess­utom för­lo­rat ser­ve­rings­till­stån­det för Zin­ken­täl­tet, publiktäl­tet på hem­ma­mat­cher­na som ti­di­ga­re dra­git in i sam­man­hang­et sto­ra peng­ar på öl­för­sälj­ning.

Klub­ben ska nu sät­ta sig ned och fö­ra sam­tal med var­je spe­la­re med an­led­ning av att kon­trak­ten sagts upp. Spe­lar­na är där­för in­te ga­ran­te­ra­de nå­gon lön. I prak­ti­ken skul­le spe­la­re kun­na väl­ja att läm­na klub­ben nu.

– Den ris­ken finns ju. Men vi vill ju fånga var­je in­di­vid och fö­ra ett re­so­ne­mang och se vad det kan le­da till. Men i prak­ti­ken, om in­te vi kan ga­ran­te­ra fort­sat­ta lö­ne­ni­vå­er res­ten av sä­song­en – och vi vå­gar in­te ga­ran­te­ra det med tan­ke på att vi mås­te ga­ran­te­ra re­sul­ta­tet för elit­li­cen­sen, så blir ju det kon­se­kven­sen, sä­ger Ham­mar­by Ban­dy AB:s ord­fö­ran­de Jan Hen­riks­son till saj­ten Ban­dy­puls.

FO­TO: MOSTPHOTOS

KAN FLYT­TAS NED. Ham­mar­bys spe­la­res kon­trakt har sagts upp. Klub­ben mås­te spa­ra in mil­jo­ner för att und­vi­ka kon­kurs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.