Mu­si­ken flyt­tar till Plat­tan

Hem­li­ga gäs­ter på New York-in­spi­re­rad klubb­scen

Södermalmsnytt - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén

Nu i ja­nu­a­ri in­leds den om­fat­tan­de renoveringen av Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern vid Ser­gels torg. Först hös­ten 2020, i sam­band med att Stock­holms stadsteater fyl­ler 60 år, vän­tas hu­set åter­i­gen va­ra i bruk. Tills dess flyt­tas verk­sam­he­ter­na ut till and­ra plat­ser.

Sam­ti­digt ska­pas ett cen­tral nav mitt på plat­tan kal­lat Un­der fon­tä­nen. För­u­tom te­a­ter, de­batt och lit­te­ra­tur blir det även en del mu­sik i den run­da bygg­na­den där bland an­nat Kap­pahl och en cy­kel­bu­tik le­gat ti­di­ga­re.

Det är även här som klub­ben The Fountain kom­mer att hål­la till be­rät­tar Mag­nus Pal­mquist Lu­nay, konst­när­lig le­da­re för mu­si­ken på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern.

– Vi kom­mer ha ett hus­band med in­bjud­na hem­li­ga gäs­ter varan­nan ons­dag. Det ska va­ra en kre­a­tiv plats som sam­ti­digt är väl­digt in­bju­dan­de och lät­till­gäng­lig, sä­ger han me­dan han vi­sar oss runt i lo­ka­ler­na som än så länge till stor del är en bygg­ar­bets­plats.

Inga gräns­drag­ning­ar

The Fountain häm­tar in­spi­ra­tion från klub­bar i New York, Lon­don, Los Ang­e­les och Ber­lin och be­skrivs som en dy­na­misk jam­klubb ba­se­rad på hus­ban­dets mix av hip­hop, jazz, r&b, soul och funk.

– Det är ett unikt band som ald­rig ti­di­ga­re spe­lat till­sam­mans och som bil­dats för kon­cep­tet. Folk har re­dan bör­jat kö­pa bil­jet­ter och jag hop­pas al­la möj­li­ga män­ni­skor hit­tar hit. Det blir en klubb där vad som helst kan hän­da, för­kla­rar han och drar en pa­ral­lell till klub­ben The Les­son som en gång i vec­kan drar fullt hus i New York.

– Där dy­ker de mest spän­nan­de mu­si­ker­na som är i stan upp. Det finns inga kul­tu­rel­la gräns­drag­ning­ar och al­la är väl­kom­na.

Hop­pas på bre­da­re publik

Mag­nus Pal­mquist Lu­nay åter­kom­mer gång på gång till ord som ”in­klu­de­ran­de” och ”lät­till­gäng­ligt”. Ti­di­ga­re un­der­sök­ning­ar vi­sar att Kul­tur­hu­set Stads­tea­terns publik of­ta är me­del­ål­ders kvin­nor från in­nersta­den och nu hop­pas han på en bre­da­re publik i lo­ka­len som rym­mer 120 per­so­ner. Och han tror att lä­get har fle­ra för­de­lar.

– Jag tror att det kan va­ra bra för trygg­he­ten här på plat­tan. Ti­di­ga­re har det mest va­rit af­fä­rer här och de är stäng­da på kväl­len. Det är ock­så ett kul­tur­po­li­tiskt sta­te­ment att sat­sa på det här och ha det så nä­ra ga­tan, sä­ger han.

En trap­pa ned åter­finns kul­tur­bib­li­o­te­ket. Det är även här som La­va och Se­ri­e­te­ket kom­mer att hål­la till un­der ti­den som renoveringen på­går.

– Det blir häf­tigt. Att kun­na läm­na kom­mer­sen och gå ned i bib­li­o­te­ket är lyx­igt, sä­ger Mag­nus Pal­mquist Lu­nay nöjt .

e Fountain har pre­miär ons­da­gen den 30 ja­nu­a­ri, men re­dan den 10 ja­nu­a­ri in­vigs lo­ka­ler­na.

Det är ock­så ett kul­tur­po­li­tiskt sta­te­ment att sat­sa på det här och ha det så nä­ra ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.