Upp­fyll­de du ditt ny­års­löf­te för 2018?

Södermalmsnytt - - HEJ SÖDERMALM -

Eli­sa­beth Åkes­son, 24, vice ord­fö­ran­de i Sve­ri­ges Eko­nom­för­e­ning­ars Riks­or­ga­ni­sa­tion, Kristi­ne­berg:

– Jag har in­te ny­års­löf­ten. Jag job­bar mer med kort­sik­ti­ga mål som hand­lar om trä­ning och häl­sa.

Lin­da Lind, 36, tandskö­ters­ka, Ås­ö­ga­tan:

– Ha­de väl egent­li­gen ing­et. Men skul­le för­sö­ka att in­te kö­pa mer garn ut­an an­vän­da upp det jag re­dan har. Men det gick in­te så bra så får för­sö­ka 2019 igen. Äls­kar att stic­ka!

Ingrid Lin­nus­te, 74, pen­sio­när, Sur­brunns­ga­tan:

– Jag ha­de ing­et. För­mod­li­gen ha­de jag någ­ra när jag var li­ten som jag ald­rig höll och så in­såg jag me­nings­lös­he­ten med ny­års­löf­ten.

Se­basti­an He­lan­der, 21, mu­si­ker, Smeds­backs­ga­tan för till­fäl­let:

– Ny­års­löf­te? Det har jag ald­rig. Det är helt vär­de­löst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.