NU BÖR­JAR SPRÄNGNINGARNA I BERGET

…och så här ska det bli!

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe

I vec­kan på­bör­ja­des spräng­nings­ar­be­tet för den nya buss­ter­mi­na­len vid Slus­sen. Nu in­leds ar­be­tet att spränga sig in i Ka­ta­ri­na­ber­get vid Slus­sen.

Det är Stock­holms stad och bo­la­get Imple­nia som byg­ger den nya buss­ter­mi­na­len som för­vän­tas stå klar år 2023.

Själ­va berg­spräng­nings­ar­be­tet vän­tas på­gå i två år och kom­mer mär­kas ge­nom stom­ljud, vib­ra­tio­ner och kor­ta stun­der av spräng­me­del­slukt i om­rå­det.

Förs­ta spräng­ning­en sked­de i vec­kan. På pro­jek­tets hem­si­da kan de som vill få en sms-avi­se­ring en halv­tim­me in­nan var­je spräng­ning re­gi­stre­ra sig. Där kom­mer det även att fin­nas en kar­ta där det går att se vart bor­ren står just nu.

– Man har räk­nat på 100200 me­ter men man kan kom­ma att upp­le­va vib­ra­tio­ner­na än­da bort till Med­bor­gar­plat­sen, sä­ger Eva Ros­man som är kom­mu­ni­ka­tör för pro­jek­tet.

Sta­den har in­te eva­ku­e­rat någ­ra bo­en­de än­nu, men har be­red­skap för det.

– Om man upp­le­ver att man har svårt att bo kvar kan man an­sö­ka om att få en er­sätt­nings­vis­tel­se av oss nå­gon­stans i kom­mu­nen. Vi har till ex­em­pel lä­gen­hets­ho­tell i Ham­mar­by sjö­stad och and­ra eva­ku­e­rings­lä­gen­he­ter i Sö­derort. Så man kom­mer ju in­te kun­na få en lä­gen­het så centralt som man bor idag, vi hop­pas ju att folk kom­mer upp­le­va att de kan bo kvar, sä­ger Eva Ros­man. Be­döm­ning av vib­ra­tio­ner Även vid Lo­kat­tens trap­pa kom­mer det bor­ras, en ar­bets­tun­nel.

Ar­be­tet kom­mer ha oli­ka på­ver­kan på de bo­en­de be­ro­en­de på vil­ket hus de har, hur det står, till ex­em­pel om det står i le­ra el­ler rakt på berget, hur gam­malt hu­set är och ”hur käns­lig man är”.

– Vi har gjort en be­döm­ning av vil­ka vib­ra­tio­ner som hu­sen tål och satt ett rikt­vär­de. Det finns många käns­li­ga bygg­na­der men det är sto­ra mar­gi­na­ler tills man når den gräns där det blir skad­ligt för hu­sen, det kan man se i god tid ef­tersom vi har ett ge­di­get om­fat­tan­de kon­troll­sy­stem, sä­ger Eva Ros­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.