Po­lis ska sät­ta fär­re per­so­ner i fyl­le­cell

Södermalmsnytt - - Södermalmsnytt - Mi­chael Toll mi­[email protected]­rekt­press.se

Stock­holmspo­li­sen läg­ger 50 000 tim­mar om året på att om­hän­der­ta be­ru­sa­de per­so­ner. Nu på­går ett pi­lot­pro­jekt som ska få vår­den att ta stör­re an­svar över per­so­ner med al­ko­hol­pro­blem. För­ra året om­hän­der­tog po­li­sen i Stock­holm per­so­ner som var för ful­la 12 000 gång­er. To­talt la­de patrul­ler i ytt­re tjänst ner drygt 50 000 tim­mar på att ta hand om be­ru­sa­de per­so­ner.

Of­ta är det män­ni­skor, med ett stort miss­bruks­pro­blem, som får so­va ru­set av sig i sex tim­mar i po­li­sens ar­rest och där­ef­ter gå ut igen. In­te säl­lan om­hän­der­tas ex­akt sam­ma per­so­ner nat­ten där­på igen. De åker fram och till­ba­ka mel­lan po­li­sar­res­ten och park­bän­ken.

– Det går ba­ra runt, runt, runt och tar enor­ma re­sur- ser för oss, sä­ger Ro­bert Kindroth, kom­mun­po­lis på Sö­der­malm.

Se­dan en tid till­ba­ka på­går ett pi­lot­pro­jekt där vår­den och po­li­sen ar­be­tar på ett nytt sätt för att per­so­ner med miss­bruks­pro­blem ska er­bju­das vård, istäl­let för att fö­ras till po­li­sens ar­rest­lo­ka­ler för till­nykt­ring.

– Ti­di­ga­re har det in­te va­rit pa­ti­ent­sä­kert. De här per­so­ner­na får ald­rig nå­gon hjälp el­ler kon­takt med vår­den. De stud­sar ba­ra mel­lan fyl­le­cel­len och par­ken, sä­ger Ro­bert Kindroth. Mer tid åt po­lis­ar­be­te Tack va­re den nya ar­bets­me­to­den har po­lis­pa­trul­ler fått ut­bild­ning i att snabbt kun­na be­dö­ma om per­so­ner som ploc­kas in på grund av be­rus­ning, ska fö­ras till en ar­rest el­ler kö­ras till be­ro­en­de­a­ku­ten och få vård­hjälp.

För­u­tom po­li­sen har även Vi renod­lar po­li­sens re­sur­ser, men främst blir det pa­ti­ent­sä­kert. SL:s ord­nings­vak­ter och mo­bi­la ord­nings­vak­ter in­om Stock­holm stad fått ut­bild­ning i att kun­na be­dö­ma om per­so­ner be­hö­ver vård el­ler bör om­hän­der­tas av po­lis. Ett lyc­ko­samt ut­fall Ba­ra ge­nom ett änd­rat ar­bets­sätt har an­ta­let per­so­ner som får vård ökat med om­kring 60 pro­cent.

– Det är ett väl­digt lyc­ko­samt ut­fall. Vi renod­lar po­li­sens re­sur­ser, men främst blir det pa­ti­ent­sä­kert. Per­so­ner med miss­bruks­pro­blem blir ju in­te hjälp­ta av att so­va ru­set av sig i en ar­rest, sä­ger Ro­bert Kindroth.

– När des­sa per­so­ner kom­mer till be­ro­en­de­vår­den kan vi ock­så be­rät­ta om den hjälp som de kan få och det kan i för­läng­ning­en va­ra livs­av­gö­ran­de, sä­ger Victor Lind­fors, spe­ci­a­list­lä­ka­re på Be­ro­en­de­a­ku­ten Stock­holm, i ett press­med­de­lan­de. ”Hand­lar in­te om Svens­son” Per­so­ner som vid en­sta­ka till­fäl­len blir för be­ru­sa­de, el­ler som är våld­sam­ma och stö­ki­ga, kom­mer fort­sätt­nings­vis fö­ras till po­li­sen ar­res­ter.

– Det här hand­lar in­te om Svens­son som nå­gon gång blir full på hel­gen, ut­an om per­so­ner med gra­va al­ko­hol­pro­blem, sä­ger Ro­bert Kindroth.

Pro­jek­tet star­ta­de på Sö­der­malm och ska nu i ett näs­ta steg ut­ö­kas till po­li­sen­he­ter­na på Norr­malm och i Sö­der­täl­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.