Fot­bolls­trä­ning för barn med ADHD

Sko­gås och Trång­sund har fått ett nytt fot­bollslag. I mån­dags ha­de de sin förs­ta trä­ning. – Vi fick fin re­spons från för­äld­rar­na som var med. De tyck­te att det var skönt att kom­ma till ett stäl­le ut­an att bli dömd, sä­ger Anna Carls­son, som star­tat la­get.

HuddingeDirekt - - Sport - SKO­GÅS/TRÅNG­SUND Fri­da Wä­nelöf fri­da@sodrasidan.se

I förs­ta hand är fo­kus på ge­men­skap, be­rät­tar Pe­ter Gustavs­son på Sko­gås-trång­sund FF, som kom­mer va­ra med och trä­na det nya la­get för barn med Npf-di­a­gno­ser.

– Det är vik­tigt att al­la lär kän­na varand­ra för att kän­na trygg­het, sä­ger han och be­rät­tar hur det nya la­get blev till:

– Jag har själv en son med Npf-pro­ble­ma­tik så jag lyf­te den här frå­gan i sty­rel­sen, om att vi som förening bor­de lä­ra oss mer om den här ty­pen av pro­ble­ma­tik.

Sam­ma vec­ka fick Pe­ter Gustavs­son ett mejl från Anna Carls­son som ny­li­gen star­tat fö­re­ta­get ADHD Hjär­tat. Hon und­ra­de om Sko­gåsTrång­sund vil­le star­ta ett lag för barn med Npf-di­a­gnos i sa­m­ar­be­te med hen­ne.

– Det är en win-win-si­tu­a­tion. Vi hjäl­per till med boll­plan så kom­mer de med stöd och utbildning till vå­ra le­da­re, sä­ger Pe­ter Gustavs­son.

Trä­ning sak­na­des

Anna Carls­son star­ta­de ti­di­ga­re i år ADHD Hjär­tat med vi­sion att spri­da kun­skap och er­fa­ren­het om att le­va i en fa­milj där ett el­ler fler barn har ADHD. Un­der året har hon skri­vit en bok om si­na er­fa­ren­he­ter.

Sam­ti­digt såg hon att det sak­na­des ett stäl­le i Sko­gås där barn med sär­skil­da be­hov kun­de trä­na.

– Jag och min dot­ter var på en fot­bolls­trä­ning i Sko­gås, men det var för rö­rigt för hen­ne. Det be­höv­des ett stäl­le där al­la kan va­ra på si­na eg­na vill­kor, sä­ger hon.

La­get kom­mer tes­ta att trä­na fram till slu­tet av sep­tem­ber.

– Men jag hop­pas att det kom­mer bli stort så att vi kan fort­sät­ta, sä­ger Anna Carls­son.

FOTO: CA­RO­LI­NE FRERIKSSON

FOT­BOLL. ”De ska in­te ha någ­ra krav på sig, ut­an de ska ba­ra ha kul”, sä­ger det nya la­gets trä­na­re Pe­ter Gyústavs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.