Spendrups bryg­ge­ri ska bli sjö­stad

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Spendrups gam­la fa­brik i Vår­by ska om­vand­las till en sjö­stad med 1500 bo­stä­der, all­de­les in­till Mä­la­ren och E4/E20. Nu har kom­mun­sty­rel­sen ta­git näs­ta steg för att för­verk­li­ga planerna och beslutat om att ta fram ett plan­pro­gram.

– Nya möj­lig­he­ter öpp­nar sig för ett sjö­nä­ra om­rå­de i Hud­dinge, twitt­rar kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de Da­ni­el Dron­jak (M).

Utö­ver bo­stä­der pla­ne­ras par­ker, för­sko­lor, en grund­sko­la, bu­ti­ker och en strand­pro­me­nad med båt­bryg­gor. En utmaning blir bull­ret från E4/E20.

Plan­pro­gram­met vän­tas gå ut på sam­råd i höst 2018.

FOTO: JO­NAS GOSENDE GRÖNVIK

LÄS MER. Läs he­la lis­tan på buss­för­änd­ring­ar­na på Hud­ding­e­di­rekt.se.

FOTO: SARA RING­STRÖM

WÅRBY KÄL­LA. Spendrups gam­la bryg­ge­ri ska byg­gas om till en sjö­nä­ra stads­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.