Re­vi­sor­larm om stor risk för kor­rup­tion

Hud­dinge kom­mun har gjort om­fat­tan­de af­fä­rer med fö­re­tag där kom­mu­nan­ställ­da har upp­drag, utan att ha till­räck­lig koll på möj­li­ga jäv­si­tu­a­tio­ner. Nu ry­ter kom­mun­re­vi­sio­nen ifrån: ”Det här ut­gör en allvarlig risk”.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Hen­rik Lindstedt

Hud­dinge kom­mun har gjort om­fat­tan­de af­fä­rer med fö­re­tag där kom­mu­nan­ställ­da har upp­drag, en­ligt en ny rap­port. En allvarlig risk för kor­rup­tion, me­nar kom­mu­nens re­vi­so­rer.

En rap­port be­ställd av kom­mu­nens re­vi­so­rer vi­sar att Hud­dinge kom­mun har sto­ra bris­ter i hur man han­te­rar an­ställ­das bi­syss­lor, allt­så upp­drag el­ler an­ställ­ning­ar in­om vinst­dri­van­de or­ga­ni­sa­tio­ner vid si­dan om det or­di­na­rie ar­be­tet.

Det in­ne­bär en ökad risk för vän­skapskor­rup­tion, en­ligt kom­mu­nens re­vi­so­rer.

– Om det in­te finns någ­ra oe­gent­lig­he­ter så be­ror det mer på tur än på skick­lig­het, sa kom­mun­re­vi­sio­nens ord­fö­ran­de Svan­te Ax­els­son, när han pre­sen­te­ra­de rap­por­ten in­för kom­mun­full­mäk­ti­ge i mån­dags.

12,5 pro­cent av Hud­dinge kom­muns an­ställ­da, 1361 per­so­ner, har en bi­syss­la in­om en el­ler fle­ra vinst­dri­van­de or­ga­ni­sa­tio­ner. 251 av de or­ga­ni­sa­tio­ner­na har gjort af­fä­rer med kom­mu­nen.

Är det all­tid fel med så­na af­fä­rer?

– Av de 251 finns det ett an­tal som är helt okej. Till ex­em­pel sit­ter det för­tro­en­de­val­da po­li­ti­ker i Hu­ges sty­rel­se. Men det finns ock­så de som ser kons­ti­ga ut. I värs­ta fall skul­le det kun­na va­ra att man har köpt av sig själv el­ler att che­fen har köpt från ett bo­lag där en an­ställd är med i en el­ler an­nan form.

Av de 251 or­ga­ni­sa­tio­ner­na har 73 er­hål­lit be­tal­ning­ar från kom­mu­nen. Det rör sig om to­talt 2695 fak­tu­ror.

I gransk­ning­en ploc­ka­de re­vi­so­rer­na slump­mäs­sigt ut 28 av des­sa fak­tu­ror. 19 av dem var at­te­ste­ra­de av per­so­ner som ar­be­tar på sam­ma för­valt­ning som en per­son med en bi­syss­la in­om den fak­tu­re­ran­de or­ga­ni­sa­tio­nen. På 13 av fak­tu­ror­na stod den an­ställ­da på för­valt­ning­en som le­ve­ran­tö­rens re­fe­rens.

I des­sa fall är det sär­skilt stor risk för kor­rup­tion, en­ligt Svan­te Ax­els­son. Kom­mun­re­vi­sio­nen har re­dan be­slu­tat att gö­ra en dju­pa­re gransk­ning.

Gransk­nings­grupp

Det sto­ra pro­ble­met har va­rit att kom­mu­nen in­te har haft koll på al­la bi­syss­lor och att vis­sa che­fer in­te ”vå­gat stäl­la si­na an­ställ­da mot väg­gen el­ler har god­ta­git bi­syss­lor på okla­ra grun­der”.

Kom­mun­di­rek­tö­ren Mag­da­le­na Bos­son ser all­var­ligt på si­tu­a­tio­nen och har re­dan på­bör­jat ett för­bätt­rings­ar­be­te.

– Nu gör jag två sa­ker: Jag for­me­rar en gransk­nings­grupp som ska job­ba lång­sik­tigt med hur vi kan för­bätt­ra in­for­ma­tio­nen om re­gel­ver­ket. För­står för­valt­ning­ar­na vad som gäl­ler? Det and­ra är att vi på en gång ska grans­ka upp­gif­ter­na om att per­so­ner har at­te­ste­rat så­dant som be­rör fö­re­tag som de har bi­syss­la i, sä­ger hon till Hud­ding­e­di­rekt.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKA UT­RE­DAS MER. ”Om det in­te finns oe­gent­lig­he­ter så är det mer tur än skick­lig­het”, sä­ger kom­mun­re­vi­sio­nens ord­fö­ran­de Svan­te Ax­els­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.