Hud­dinge C får nytt liv på kväl­len med bio och krog

SATS­NING. Fol­kes bio li­var upp cent­rum på kväl­len Ta med dig ett glas vin in i bi­o­graf­sa­long­en och se på en di­rekt­sänd opera el­ler den se­nas­te Star wars-fil­men. Det kom­mer till hös­ten bli verk­lig­het när Fol­kes ny­sat­sar på bio och kvar­terskrog.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Hen­rik Lindstedt SÄG VAD DU TYC­KER! HUD­DING­E­DI­REKT.SE

Vi ser det på Ri­go­let­to, Film­sta­den Scan­di­na­via och i den Bio Ca­pitol som snart öpp­nar i Va­sas­tan. Allt fler bi­o­gra­fer sat­sar på vux­en­bio med re­stau­rang och bar i an­slut­ning till sa­long­en. Nu kom­mer kon­cep­tet till Hud­dinge när Fol­kes öpp­nar re­stau­rang­en på kvälls­tid och sam­ti­digt stor­sat­sar på den ny­gam­la bi­o­gra­fen.

– Vi har full­stän­di­ga rät­tig­he­ter, så man kom­mer kun­na dric­ka ett glas mous­se­ran­de i sa­long­en sam­ti­digt som man tit­tar på La Bo­hè­me, sä­ger To­bi­as Holmberg, vd på Fol­kes.

Popcorn och block­bus­ters

Men det ska in­te ba­ra bli vux­en­bio med li­ve­sänd opera från New York och den se­nas­te konst­fil­men från Po­len. To­bi­as Holm­gren lo­var ock­så popcorn, barnfilm och block­bus­ters. Kanske kom­mer de till och med li­ve­sän­da id­rotts­e­ve­ne­mang.

– Man ska kun­na kom­ma med fa­mil­jen och se den se­nas­te Pix­ar­fil­men, men det ska va­ra så myc­ket mer. Vi kom­mer ock­så ha kort­films­da­gar, mini­festi­va­ler och all­mänt nör­de­ri.

Hud­dinge film­stu­dio har idag film­vis­ning­ar för slut­na säll­skap un­ge­fär varan­nan vec­ka i den gam­la bi­o­sa­long­en. De kom­mer fram­ö­ver va­ra en nä­ra sam­ar­bets­part­ner för Fol­kes.

I höst öpp­nar bi­o­gra­fen. In­nan dess ska de kö­pa in en ny pro­jek­tor, ett nytt ljuds­sy­stem och en ny duk. Fol­kes har fått bi­drag från Svens­ka filmin­sti­tu­tet för att kla­ra av sats­ning­en.

Öpp­nar kvar­terskrog

Re­dan den 11 april ska Fol­kes ta ett förs­ta steg och öpp­na upp re­stau­rang­en på kväl­lar­na. Det som ti­di­ga­re va­rit en lunch­re­stau­rang ska nu bli mer av en kvar­terskrog.

Pa­ret To­bi­as och El­sa Holm­gren dri­ver Fol­kes till­sam­mans och är bå­da två ut­bil­da­de koc­kar.

– Ma­ten kom­mer speg­la den mat vi le­ver för. Det kom­mer in­te va­ra fi­ne di­ning, utan sna­ra­re en mo­dern kvar­terskrog och allt från hus­mans­kost till mo­der­na och spän­nan­de rät­ter.

Ska li­va upp cent­ru­met

Öpp­nan­det av en kom­mer­si­ell bi­o­graf och kvar­terskrog lig­ger helt i lin­je med Hu­ges plan för Hud­dinge cent­rum. Sju mil­jo­ner män­ni­skor pas­se­rar ge­nom cent­rum var­je år. Men om kväl­lar­na ekar det tomt. För att li­va upp cent­rum på kväl­len vill de ha in just upp­le­vel­ser och re­stau­rang­er.

– Jag me­nar var är när­mas­te bion? He­ron? Nej, det är all­de­les för långt bort, sä­ger Hu­ge fas­tig­he­ters af­färs­om­rå­des­chef Jan Ögren.

Sam­ti­digt pla­ne­rar Hu­ge att flyt­ta på sce­nen vid Sjödal­stor­get.

– Sce­nen blir idag som en vägg. Vi vill öpp­na ytan bakom och gö­ra det till en ny in­gång till cent­ru­met, sä­ger Jan Ögren.

Inga pla­ner är än så länge spi­ka­de, men Jan Ögren tän­ker sig en gra­däng ner­för bac­ken med växt­lig­het och kanske en konstut­ställ­ning. Fol­kes kan ock­så kom­ma att få ut­ö­ka sin ute­ser­ve­ring ner mot tor­get.

Man ska kun­na kom­ma med fa­mil­jen och se den se­nas­te Pix­ar­fil­men, men det ska va­ra så myc­ket mer.

MÖ­TEN. Fol­kes mål­sätt­ning är att bli en plats för mö­ten mel­lan män­ni­skor. Där ska bion bli en nyc­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.