KÄN­NER DU IGEN DIG?

Gör vårt sto­ra Hud­ding­equiz!

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Text: Jo­nas Go­sen­de Grön­vik

1. ARKITEKTRITAT MED SJÖUTSIKT

fta tun­nel­ba­nan till om­rå­det som fick sitt namn från den ma­rin­sol­dat som flyt­ta­de in i ett måt­manstorp i när­he­ten i bör­jan av 1800-ta­let. Se­dan 1986 ett ståt­ligt bo­stads­om­rå­de ri­tat av den kän­da ar­ki­tek­ten Ralph Er­ski­ne. I vil­ket bo­stads­om­rå­de har vi ta­git bil­den med den fe­noma­la ut­sik­ten? f1. Myr­stu­gu­ber­get fx. Mas­mo­ber­get f2. Vår­by ha­ga

8. BYGGT AV SPRÄNGMASSOR

fvi står 90 me­ter över ha­vet, på 2,2 mil­jo­ner kvadrat­me­ter sprängoch schakt­mas­sor från tun­nel­ba­ne­byg­get. Ut­sik­ten är fan­tas­tiskt. Vil­ket konst­gjor­da berg står vi på, som väx­te fram mel­lan 1965 och 1982. f1. Flotts­bro fx. Vår­by gård f2. Mas­mo

5. EN LO­KAL KLENOD

faf­färsläng­an bygg­des 1921 av hand­larn K.M. Carls­son. Det lil­la hu­set har rymt sko­af­fär, färg­han­del och un­der lång tid Gull­vis sy­be­hör. På se­na­re tid en ta­tu­e­rings­stu­dio. Bygg­na­den kom till någ­ra år efter att järn­vägs­sta­tio­nen bygg­des då det­ta vil­la­sam­häl­le väx­te fram. Nu ska bygg­na­den ri­vas för nya bo­stä­der. Var är vi? fstuvs­ta ft­rång­sund fful­lers­ta

2. SYDLIGT SAMELÄGER

fun­der 1950-ta­let bygg­de sa­men Aslak Par­ta­pu­o­li ett sameläger ne­re vid sjön i en av söd­ra si­dans sko­gar. Här fanns re­nar, tält­kåtor och till och med en of­fersten. Vi häng­er med hans son till­ba­ka till röt­ter­na. Vad he­ter na­tur­re­ser­va­tet idag? f1. Drev­vi­ken fx. Pa­ra­di­set f2. Göm­ma­ren

9. FÖRORTSVIKEN

f”det är ma­giskt. Folk ha­jar in­te var jag ta­git bil­den”, be­rät­ta­de fo­to­gra­fen Sa­mi Fri­man som fo­tar Hud­dinge på nät­ter­na medans du so­ver. Vid vil­ken sjö står han med ka­me­ran? ft­re­hör­ning­en for­lång­en fkvarn­sjön

6. SVE­RI­GES FÖRS­TA STORMARKNAD

f1963. Sve­ri­ges förs­ta stormarknad in­vigs här. Pri­ser­na var 15 pro­cent läg­re än i van­li­ga bu­ti­ker. Kon­cep­tet ”allt un­der ett tak” im­por­te­ra­des från USA. En­ligt blog­gen Back­spe­geln gick det till och med att in­hand­la bå­tar och flyg­plan här. Var är vi?

fkung­ens kur­va flän­na fvår­by ha­ga

3. VÄL­BE­KANT KONST­VERK

fvi går för­bi konst­ver­ket på fa­sa­der­na ”Hud­dinges sjö­ar”. Av konst­nä­ren Ol­le Brand som väx­te upp, bod­de och var verk­sam i Hud­dinge. Var skå­dar vi det­ta mag­ni­fi­ka verk? föst­ra gym­na­si­et fhud­dinge cent­rum ftomt­ber­ga­sko­lan

10. CENT­RU­MET PÅ SJÖ­BOT­TEN

fpå 1970-ta­let på­bör­ja­des det grund­för­stärk­nings­ar­be­te som gjor­de att cent­ru­met kun­de byg­gas ut. Det­ta cent­rum står näm­li­gen på gam­mal sjö­bot­ten. Sva­ra snabbt in­nan vi sjun­ker – var är vi? fvi­sätt­ra ft­rång­sund fhud­dinge

7. SVE­RI­GES STÖRS­TA RAD­HUS­OM­RÅ­DE

fvi hop­par på pen­deln i Älv­sjö och åker sö­derut. Vi kli­ver av ett par stopp se­na­re och går ös­ter om järn­vägs­spå­ren mot ett av Sve­ri­ges störs­ta rad­hus­om­rå­den, som bygg­des som en del av mil­jon­pro­gram­met i slu­tet av 70-ta­let. Vart är vi på väg? fstuvs­ta fut­säl­je fsko­gås

4. TOR­GET MED KLAS­SISK KROG

f”det finns en sär­skild stäm­ning på vis­sa för­ortskro­gar. Ud­den är en så­dan. Mat­sa­len vitt­nar till en del om ett slags över­gi­ven­het, som om den får skö­ta sig själv”, skrev för­fat­ta­ren The­o­dor Kal­li­fa­ti­des om den klas­sis­ka för­ortskro­gen på hör­net. Nu­me­ra gre­kisk kol­grill. Bil­den är ta­gen på 50-ta­let. Vad he­ter tor­get? fful­lers­ta torg

ft­rång­sunds torg fstuvs­ta torg

En­ligt blog­gen Back­spe­geln gick det till och med att in­hand­la bå­tar och flyg­plan här. Det­ta cent­rum står näm­li­gen på gam­mal sjö­bot­ten. Sva­ra snabbt in­nan vi sjun­ker – var är vi?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.