Sats­ning på bätt­re gång­vä­gar

Ställ bi­len. Och cy­keln. Nu vill Hud­dinge kom­mun få fler att re­sa med… föt­ter­na! Nu har po­li­ti­ker­na klub­bat de nya må­len: hälf­ten av al­la re­sor i kom­mu­nen ska gö­ras till fots fram till 2030.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Jo­nas Go­sen­de Grön­vik

Gång­tra­fik är en del av i stort sett var­je re­sa som görs. An­ting­en som det en­da färd­sät­tet, när du lå­nar mjölk hos gran­nen. El­ler i an­slut­ning till att cyk­la, åka kol­lek­tivt el­ler kö­ra bil.

Att gå är ock­så det mest ytef­fek­ti­va, kli­mats­mar­ta och jäm­ställ­da trans­portsla­get, kon­sta­te­rar kom­mu­nen. Det ger dess­utom po­si­ti­va häl­so­ef­fek­ter.

Där­för gäl­ler det ock­så att pla­ne­ra Hud­dinges gång­vä­gar på ett smart sätt:

– Det ska va­ra tryggt, sä­kert och at­trak­tivt att ta sig till fots i Hud­dinge. In­te minst för al­la barn, unga och äld­re som of­ta an­vän­der kom­mu­nens gång­vä­gar, sä­ger Ma­lin Da­ni­els­son (L), kom­mu­nal­råd med an­svar för sam­hälls­bygg­nads­frå­gor i ett press­med­de­lan­de.

Hälf­ten ska gå

Kom­mu­nen ska nu få fler Hud­dinge­bor ska bör­ja kna­ta. Må­let är att an­de­len re­sor till fots ska öka från 32 pro­cent 2016 till 50 pro­cent år 2030.

Hud­dinges gång­vä­gar ska en­ligt pla­nen få mer och för­bätt­rad be­lys­ning. Den nya gång­pla­nen pe­kar ock­så ut vik­ti­ga gång­stråk som ska pri­o­ri­te­ras. Det fort­sät­ta ar­be­tet fo­ku­se­rar på tre in­rikt­ning­ar:

– Det hand­lar om pla­ne­ra sam­häl­let ut­i­från gång­tra­fi­kan­ter­nas be­hov, att ska­pa och upp­rätt­hål­la gång­vän­li­ga mil­jö­er samt upp­munt­ra till ett be­te­en­de där det är na­tur­ligt och själv­klart att gå, sä­ger Jack Lu, tra­fik­pla­ne­ra­re, Hud­dinge kom­mun.

FO­TO: MOSTPHOTOS

VARAN­NAN GÅNG FÖT­TER­NA. Tre av tio ska bli fem av tio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.